Kan yngre elever også få glæde af effektiv øvning?

English below ☟

 

Vi ved godt, at vi skal øve os for at blive bedre til at spille på vores instrumenter. Men hvis man er nybegynder, eller hele dét med at skulle øve sig er helt nyt, er det faktisk svært at sætte ord på, hvad man rent faktisk skal gøre. Selvfølgelig ved vi godt, at vi skal gøre det samme igen og igen flere gange, før det begynder at sidde i fingrene. Men hvis vi gerne vil have lært selv de yngste elever, hvordan man skal øve sig effektivt, dét er en helt anden sag. Med effektiv øvning er det essentielle jo netop alle de tanker, man skal gøre sig efter hver repetition – selve refleksionen, analysen, planlægningen osv.

 

Jeg har selv været den proces igennem, hvor jeg bare har sat mig hen til klaveret og spillet, uden at tænke over, hvad jeg egentlig gjorde samt hvad jeg ville få ud af det. Prøvet det samme igen og igen uden at ane, om det overhovedet virkede – nogen gang lykkedes det til sidst, andre gange slet ikke. Set i bakspejlet ville jeg da gerne have sparet en masse tid og haft en bedre forståelse for, hvad det egentlig betyder, når man skal øve sig. Og jo tidligere, jeg var blevet introduceret for begrebet, jo bedre – tænker jeg. Men kan man godt det? At lære hele dén tankegang om effektiv øvning når man er 4? 6? Eller måske 12 år? Kan man godt bare ”springe” de skridt over, stort set alle musikere har været igennem – dét at prøve sig frem?

 

Som jeg ser på det, er der to generelle problematikker her. Den første er, at man skal have en fundamental forståelse for betydningen af hvordan, man øver sig ”ordentligt”. Den anden er selve motivationen. For uanset om vi er villige til at indrømme det eller ej, så tager effektiv øvning en del energi, både fysisk og mentalt, så ”sjov” er måske ikke lige dét ord, man vil bruge i denne sammenhæng – også selvom det er enormt gavnligt. Så er det muligt at lære de yngste elever at kombinere disse to ting, så effektiv øvning også bliver sjov og motiverende?

 

Første undersøgelse

En undersøgelse fra 2016 er faktisk med til at opbakke denne teori – at det godt kan lade sig gøre. Undersøgelsen er baseret på 111 6. klasseselever fra 4 forskellige skoler i USA. Til at starte med, skulle de alle igennem en matematiktest for at finde ud af, hvilket niveau deres ”performance-niveau” lå på. Derefter var de alle igennem en 25-minutters online træning med tekst, lyd, video og andre aktiviteter.

 

Det viser sig, at halvdelen af eleverne lærte hovedelementerne af effektiv øvning (testgruppen):

 • Fokus på deres svagheder
 • At få feedback
 • At være 100% koncentreret
 • At gentage det samme igen og igen, indtil det er mestret

De fik også at vide, at talent og øvning går hånd i hånd, hvis man gerne vil opnå et succesfuldt mål. De blev opfordret til at opfatte frustration og forvirring som positive tegn, fordi det er ensbetydende med, at man øver sig optimalt. Tanken bag dette var, at de ikke må forvente, at effektiv øvning er nemt og kommer af sig selv – men trods det hårde arbejde, så giver det pote i sidste ende. I mellemtiden lærte den anden halvdel af eleverne (kontrolgruppen) en masse om styring af tid, herunder også et par memoreringsstrategier.

 

5 dage senere blev alle eleverne udsat for en ny matematiktest, og her kommer resultaterne:

De elever, som startede med at score højt i den første test lærte faktisk ikke så meget af deres træning, eftersom de brugte tiden på at løse en række matematiske problemer, som i forvejen var nemt for dem.

De elever, som startede med at score lavt i den første test fik til gengæld meget ud af forløbet, og klarede sig bedre i test nr. 2 i forhold til dem, som ikke har haft forløbet omkring effektiv øvning.

Dét tegner sig jo godt. Men du sidder sikkert og tænker det samme som mig; men hvor meget forskel gør det egentlig i det lange løb? Vil eleverne vil ved med at øve sig effektivt i flere uger og måneder fremover?

 

Anden undersøgelse

Her deltog 427 6. klassere fra 3 forskellige skoler. De startede ud med en matematiktest på 45 minutter, som var skræddersyet til at måle, hvor meget effektiv øvning eleven vil engagere sig i. Opgaverne gik ud på at løse en række matematiske problemer, hvor målet var at gå et niveau højere op hver gang, man havde svaret 5 rigtige i træk. De fik at vide, at det var tilladt at holde pauser, som fx at surfe på internettet (YouTube, Facebook osv.).

 

10 uger senere blev eleverne delt op i 2 grupper, hvor den ene halvdel modtog effektiv træning (testgruppe) mens den anden halvdel gik igennem et modul, hvor de lærte forbindelsen mellem interesse, målsætning og motivation. Dagen efter fik de alle en test mere, og igen efter én måned. Resultatet var følgende:

 • De elever, som havde modtaget effektiv træning havde en højere tolerance for frustration, både dagen samt måneden efter.
 • De samme elever demonstrerede også i højere grad at være effektiv under testen, som kontrolgruppen, også både dagen samt måneden efter de modtog træningen.
 • De samme elever scorede også højere point både til test nr. 2 og 3, sammenlignet med kontrolgruppen.

 

YES, det virker! Men…

Selvom testene tegner godt, må man også erkende, at en anden undersøgelse viste, at disse adfærd omkring effektiv øvning ikke automatisk bliver ved. Da eleverne 4 måneder efter at have modtaget deres træning blev bedt om at lave endnu en test, var de fleste af dem faldet tilbage til deres gamle vaner.

 

Men selvom det måske virker som ”dårlige” nyheder, som hav lige dét i mente, at det altså er 4 måneder, hvor de slet ikke blev mindet om deres effektive øvning. Så hvis man som lærer kan blive ved med at minde eleverne om hvad effektiv øvning er, må der jo være en større tendens til, at det lykkes i en eller anden grad, ikke?

 

 

 

Can younger students also be taught to practice effectively?

We know that we have to keep practicing in order to master our instruments. But if you are a new beginner or if the whole concept of practicing is new to you, it can be hard to find out what you actually have to do when you practice. Of course, we all know that we have to do many repetitions before our fingers remember what to do. But if we want to teach the younger students how to practice efficiently, that’s a whole new thing. In deliberate practice, it is all about the thoughts after each repetition – the reflection, analysis, planning etc.

 

I have been through the whole process, where I just went to the piano and practiced without even thinking about what I played or for what purpose. I’ve been trying to do the same thing over and over again without any kind of reflection. Sometimes it magically seem to work, sometimes it doesn’t at all. It wasn’t until I got into the Royal Academy of music that I really began consciously engaging in deliberate practice on purpose. Now, a part of me always wonder if it would have been different if I got introduced to it in a proper way when I was younger. But is that even possible? To learn how to practice efficiently when you are 4? 6? Or maybe 12? Can we just “skip” the steps where we just try on our own?

 

As I see it, there are two general problems. The first one is that you have a functional understanding of how to do deliberate practice. Then, you need to be motivated. Efficiently practice takes a lot of energy, both physical and mentally, so you wouldn’t use the word “fun” in this combination – even if it works out in the long run. But will it be possible to combine the two things, so deliberate practice also become fun?

 

First research

A study from 2016 shows that it is possible. 111 sixth graders from 4 different schools from the US took part in this research. First, they all had to do a math test in order to find out, what “performance level” they were. After a 25 minutes online training with text, audio, video and other activities.

 

It shows that half of the students learned the keys of deliberate practice (test group):

 • To focus on their weakness
 • To get feedback
 • To be 100% concentrated
 • To repeat the same things over and over again until it is mastered

They were also told, that talent and practice are the two keys towards a successful goal and were encouraged to think as frustration and confusion as positive signs, because it means that you are practicing deliberately. This is to create the expectation that while deep practice is not always easy, it does pay off in the end. Meanwhile, the other half (control group) learned some time management strategies and were taught memorization techniques.

 

Five days later, all the students took another math test and the results was as following:

 • Those who had a high score in the first test actually didn’t benefit much from the practice training, because they actually spent their time going through a lot of math problems that were pretty easy for them.
 • Those who had a low score in the first test benefit a lot from the training and ended up scoring pretty much higher in the second test, compared with those who didn’t went through the session about deep practice.

Well, it sure does seem good. But maybe you are thinking the same as me – how much difference would this short term training make in the long term? Will the students be practicing in the same deliberately way in four weeks? Or 4 month?

 

Second research

Here, 427 sixth graders took part. They all did a math test in 45 minutes to begin with. The test was designed to measure how much deliberate practice a student would engage in. The task involved doing a series of math problems where the goal was to reach a higher level of difficulty by answering five problems correctly in a row. The students were told that during the test, they could take as many breaks as they want, as for example surfing on the internet (YouTube, Facebook etc.).

 

10 weeks later the students were divided in two groups. Half of them received the deliberate practice training (test group) and the other half went through a session on the connection between deep interest and high achievement and motivation (control group). The day after they all got another test and the results were as following:

 • Those who have received deliberate training had a higher tolerance for frustration both the day after as well as the month after training.
 • The same group also demonstrated more deliberate practice-type behavior during the math test – also both the day and the month after training.
 • The same group also earned higher scores in test number 2 and 3 compared to the control group.

 

YES, It’s working! But…

Even though the test results were good, we have to admit that another research showed that those behavior doesn’t necessarily continue. When the same students were told to do another test 4 month after receiving their training, they had fallen back into their old habits again.

 

But it doesn’t have to be all “bad” news. Because, you see, no students were being reminded about deliberate practice at all during the last 3 months. So if you, as a teacher, keep reminding the students to continue all the good practice habits and how to practice deliberately, it will make a difference in some way, right?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *