Typiske fejl under performance

Typiske fejl under performance

English below ☟

Vi har øvet og øvet – nu er det endelig tid til at performe, hvad vi har lært. Glade, men spændte venter vi på, at det bliver vores tur til at gå på scenen. Vi går ind og tager imod publikums klappen, bukker og sætter os til rette foran instrumentet. Vi husker den dybe vejrtrækning og gør klar til at spille den første tone. De første fraser går strålende, præcis som du havde øvet dem og det klinger lige som du har forestillet dig. Du nyder det med et smil på læben, lige indtil… at du rammer en forkert tone.

 

”Åh nej, hvorfor skete det lige? Det plejer da ikke at ske for mig derhjemme”, tænker du, mens fingrene spiller videre. Men det er allerede sket – du er røget ud af dit intense fokus, og tankerne begynder at vandre. Du har mistet det flow, du havde i starten. Pludselig spiller du endnu en fejl. ”Pis også”… Og således begynder den onde spiral.

 

Tro det eller ej, men det er faktisk en ganske normal oplevelse for de fleste, som kommer til at spille en fejl under performance. Det kommer af vores umiddelbare reaktion – vi reagerer rent instinktivt på samme måde ved at ”afbryde” vores flow i musikken, så det kommer til at gå udover vores opfattelse af rytme og puls. Og når først de to ting er ustabile, ryger musikken med i købet.

 

I dag vil vi derfor således kigge på de 5 mest typiske fejl under en performance – samt hvordan du lærer at håndtere dem.

 

1. Memoreringsfejl

Måske kender du dét med, at dine tanker vandrer frem og tilbage, mens du performer. ”Gad vide, hvad publikum synes?”, ”Hvem var det, der lige hostede?”, ”Hvad skal jeg have at spise til aftensmad?” – uanset hvilke tanker, der pludselig indtræffer, er de forstyrrende for dig og tager fokus fra, hvad du egentlig er i færd med.

 

For at løse dette problem, skal du først og fremmest lære at finde tilbage til nuet uden at dømme dig selv. Hvis du med det samme tænker, ”Pis… nu gjorde jeg det igen”, er vores umiddelbare reaktion nemlig at svare igen – og således ender du med at have 2 stemmer kørende i dit hoved. Uanset hvor mange gange, du opdager, at du er et andet sted i tankerne, så find tilbage til musikken igen. Forestil dig, hvad du skal til at spille, syng med på melodien, fokus på din vejrtrækning eller hvad der end virker for dig. Det er også en rigtig god idé at øve sig i denne metode i øvelokalet, fx når du laver gennemspilninger, så du ikke skal bruge for lang tid på at komme tilbage til dit fokus igen.

 

 

2. At ramme forkert/intoneringsfejl

Det er sjældent, at vi gennemfører en hel performance, som er helt og aldeles raffineret for fejl. Måske smuttede dine hænder lige, så du kom til at ramme tangenten ved siden af, måske intonerede du ikke helt rigtigt, eller noget helt tredje – men det er også én af de fejl, som kan hyle dig ude af den, fordi det lyder forkert.

 

Det bedste du kan gøre i denne situation, er at tænke ”pyt” og lade være med at blive ved med at dvæle ved fejlen. Det gør ikke noget at spille forkert, men det må ikke kunne høres flere takter bagefter, at der var én tone, som røg. Publikum kan alligevel ikke huske det bagefter, så det vigtigste er at træne dig selv i at være tilstede i musikken. Du kan alligevel ikke ændre, hvad der er sket i fortiden.

 

 

3. Fejlvurderinger

Hvad der er kendetegnet ved denne fejltype er, at du virkelig er fokuseret på at gøre noget, men alligevel ikke formår at spille rigtigt. Dette gælder både når du spiller sammen med andre, som du performer solo. Det kan fx være hvis du har talt forkerte takter og ikke kommer ind det rigtige sted, eller hvis du sigter efter den høje tone og misser alligevel. Det kan komme som noget af en overraskelse – enten fordi det ikke plejer at ske, eller fordi du var sikker på, at det ikke ville være et problem.

 

Igen, handler det om at neutralisere din hjerne og fjerne følelsen af ærgerlighed og skyld. Performer du solo, tager du blot styringen igen. Spiller du med andre, kan det være en hjælp at lytte til, hvad de spiller, så du bliver draget ind i musikken igen.

 

 

4. Tekniske problemer

Det kan enten være i form af, at fingrene lige pludselig ikke vil, som du vil, eller måske er du sanger og oplever, at stemmen knækker midt i det hele. Den teknik du i så lang tid har øvet dig på, virker lige pludselig ikke mere. Hvad gør du så?

 

Hvis du kan blive ved med at spille videre, selvom fingrene driller, gælder det om at ”starte på ny” ved den næste frase. Prøv fx at udtrykke melodien endnu klarere, mere ekspressivt eller gør noget, som får dig til at glemme den negative oplevelse fra før. I tilfælde af, at du måske er stoppet op, gælder det om at finde frem til det næste sted, du kan starte fra hurtigst muligt – stadig med tanke på at gøre det så sangbart og ekspressivt som muligt. På den måde lægger man måske ikke helt så meget mærke til fejlen alligevel.

 

 

5. Hukommelsessvigt

Blandt disse 5 fejltyper, er ”black outs” dét, som folk ofte er mest bange for. Selvom du garanteret har trænet din hukommelse på adskillige måder, er der desværre ingen, som er helt immun overfor lige pludselig at få et ”black out” under performance.

 

Hvad du kan gøre, er at prøve på så vidt muligt ikke at stoppe op. Igen – det er vigtigt med flow i musikken. Hvis du kan improvisere på dit instrument, så ”fake” det, indtil du finder en naturlig overgang til et sted i musikken, du kan starte fra igen. Eller også kan du hoppe frem til det næste sted i dit repertoire, som du kan huske. Og igen: det er vigtigt, at du ikke lader dig gå på, så det kan høres i resten af din performance.

 

Selvfølgelig vil vi gerne spille suverænt, når vi performer. Men vi kan ikke forudsige, hvad der kommer til at ske. I de fleste tilfælde, vil der altid være et par forkerte toner, der kommer til at snige sig ind under en performance – men det gør ingen forskel i det større billede. Når det sker, har du nemlig to muligheder. Enten kan du dvæle ved fejlen og lade det gå udover resten af din performance, eller du kan komme videre. Hvis du gør dig klogt i at vælge det sidste, gælder det om at øve sig på at finde tilbage til din musik og dit fokus igen – og det sker allerede i øvelokalet.

 

 

 

 

 

The most common errors during a performance

We’ve practiced and practiced – now it is the time to perform what we have learned. We are waiting patiently backstage, happy but excited at the same time. We go on stage, bow in front of the audience and sit down in front of our instrument. We remember to take a deep breath and we are getting ready to play the very first note. The first couple of phrases sounds so great. It is just as you have practiced and it sound like what you imagined just a few minutes before. You are enjoying it with a big smile on your lips… until you miss the one wrong note.

 

“Oh damn, why did that happen? I never play wrong at home”, you are thinking while the fingers continue their job. But it has already happened – you are out of your intense focus and your thoughts start to wander. You’ve lost that perfect flow, you had from the beginning. Suddenly, out of the blue, you play another wrong note. “Damn it”… and then the vicious circle begins.

 

Believe it or not, but this is actually a pretty common experience for most of the people, when they make errors during a performance. It is our primary response – our instincts act in the same way by “stopping” the flow in the music, so it interrupt with the rhythm and pulse. And when these two things are unstable, the rest of the music becomes so too.

 

Today, we are going to look at the 5 most common errors during a performance and how we can handle them.

 

1. Mental lapses

Maybe you know the feeling of your wandering thoughts during a performance. “I wonder what the audience thinks about my playing”, “Who was the person coughing?”, “What should I have for dinner after the concert?” – no matter what thoughts that comes to your mind, they are interrupting you and taking away your focus from what you are actually doing right now.

 

In order to solve this problem, you have to find a way to get back without judging yourself. If you are thinking “Oh no… I did it again” right away, our intuitional response would be to answer back – and then you end up having 2 voices in your head instead. No matter how many times you experience your thoughts wandering away, just try to find your way back to the music again. Imagine what you are about to play, sing along with the melody in your head, focus on your breathing or whatever that works. It is certainly a great idea to practice this in your practice room, for example when you play through your piece. In this way, you can shorten your time to find your focus again.

 

 

2. Accidents

It is really rare to do a performance without a single mistake. Maybe your fingers just slipped, so you accidentally hit the wrong note, or maybe your intonation wasn’t that good or something completely else. But this is also one of the errors that can startle you, because the music suddently sounds wrong.

 

What you can do about it, is to move on as quickly as you can. It won’t do anything good to keep thinking about the mistake. It doesn’t matter that you played wrong – but it will matter if you can hear the one wrong note a couple of bars after. The audience won’t be able to remember it afterwards, so what it important is for you to keep moving on. You can’t change what has happened in the past anyway.

 

 

3. Miscalculations

What is characteristically with this error type is that you are really focused on doing something, but you play it wrong anyway. It both includes when you are playing with others and when you are performing solo. If you for example miscounted the bars and are playing a different place than your colleagues, or if you aim for the high note and still miss it. It can be quite surprising, because you are so sure that you will nail it.

 

Again, it is all about resetting your mind and empty your feelings of guilt and “damn”. If you are performing solo, you simply just take the lead again. If you are playing with others, it might help to listen to what they play so you can be involved in the music again.

 

 

4. Technical problems

Maybe your fingers suddenly don’t obey, or maybe you are a singer and experience that you are losing your voice. The technique that you have been practicing so hard on suddenly doesn’t work… In this case – what to do?

 

If you can keep playing even though your fingers are messy, it is all about “starting over” at the next phrase. Try to express the melody even more expressively or do something that will make you forget the negative experience. If you stopped up, try to find the next place you can start from – but still have the same ideas of playing more beautifully or more singing. In this way, you won’t notice that much.

 

 

5. Memory slips

Of all these 5 error types, having a “black out” is what the most people are afraid of. Even though you have trained your memory in many ways, there are unfortunately no one, who is immune when it comes to memory slips during a performance.

 

What you can do, is try not to stop up. Again – it is really important to maintain the flow in your music. If you can improvise on your instrument, then “fake it” until you find a natural path to your music, where you can continue playing. Or, you can simply just jump to the next bar you can play from your repertoire. And again, it is so important that you try to reset your brain to avoid thinking and analyzing the error over and over again.

 

Of course, it will be just great to give a perfect performance. But we can’t predict what will happen on stage. It is really common to play at least one or two mistakes, but when it does, what really counts is to move on without blinking. It doesn’t make any difference in the bigger picture anyway, so why judge yourself? When you play a mistake on stage, you have two possibilities. Either you sink, or you swim. If you choose the last one, it is all about practice how to find back to your focus again – and that is a process, we will have to practice on already in the practice room.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *