To skridt frem – og to skridt tilbage: Hvad gør jeg forkert?

English below ☟

Vi øver og øver og øver. Lige pludselig, ud af det blå, nærmest som den rene magi, lykkes det os endelig at naile den svære passage. Vi øver lidt videre – det bliver stadig ved med at sidde lige i skabet og lyde godt hver gang. Fortrøstningsfulde afslutter vi vores øvning og vender snuden hjemad. Men dagen efter, når vi laver den første gennemspilning, går det galt igen. Det er som om, der intet er sket – som om du slet ikke har øvet dig. Uanset hvordan det var i går, lyder det nu lige så skidt som inden du øvede dig.

 

De fleste mennesker kan godt leve med ”to skridt frem og et skridt tilbage”, men hvad der er frustrerende og virkelig trækker tænder ud, er når vi går to skridt frem og to skridt tilbage. Men hvad skal vi gøre i disse situationer? Hvad kan vi stille op? Er det bare et spørgsmål om at være tålmodige og blive ved med at øve? Eller er der en anden måde at øve på, hvor vi kan forbedre os – mere permanent?

 

Få det meste ud af tiden i øvelokalet

I stedet for at tænke på hvor lang tid, du har brugt i øvelokalet, er det nu tid til at vende dén tanke om; hvordan får vi mest ud af de timer, vi har til rådighed i øvelokalet? Hvad ville være den mest optimale måde at øve på – så den proces du arbejder med lige nu og her stadig er der i morgen?

 

Før i tiden fokuseres der meget på gentagelser i den klassiske undervisning – at man skal spille en frase perfekt, inden man går videre til den næste. Problemet med denne metode er bare, at den ikke stemmer overens med, hvordan vores hjerne tænker og fungerer. Hjernen lægger nemlig mere mærke til forandringer – ligesom med små børn. Hvis du bliver ved med at vise dem det samme hele tiden, stopper de med at synes, det er interessant. Lige så snart du viser dem noget andet, har du fanget deres opmærksomhed igen på ny – og det gælder det samme for voksne mennesker. Men i stedet for at lytte til den indre stemme, som synes, at det begynder at være kedeligt nu, har vi en tendens til at beordre os selv til at fokusere mere – men hvad der i virkeligheden burde gøres, er at bryde af og øve på en anden måde.

 

Tilfældig øvning

Hvad vi burde gøre mere af, er en mere nuanceret og ”tilfældig” øvning. Fx ved at øve 3 forskellige ting, som repeteres: abc, abc, abc eller abc, acb, cba, bca osv. Det kan både være fx 3 orkesteruddrag, 3 teknisk svære steder i et stykke eller 3 forskellige stykker – så længe det ikke er det samme!

 

På denne måde vil vi stadig få øvet de samme ting lige så mange gange – men bare ikke i træk, så vi kommer også hele tiden udenfor vores komfortzone. Hjernen kommer derfor hele tiden til at rekonstruere en ny plan for hver ”ny” opgave, den møder – og på den måde får vi den givetvis også mere aktiveret. Den stigende mentale aktivitet giver en bedre læring på længere sigt.

 

Variationer af det samme

En anden vigtig metode er, at vi skal huske at variere vores øvemåder, når der øves på det samme. Det kan fx være variation i forskellige rytmer, hænderne skiftevis, at det kun er yderstemmerne der spilles osv. Det er også en glimrende idé at øve på fx skalaer, arpeggios eller andre små teknikøvelser mellem stykkerne, så man får en ”pause”.

 

Bryd af

Det er altid svært at finde ud af, hvornår man skal stoppe en øveproces og sige, at det var nok for i dag. Personligt kan jeg bedst lige at slutte med en gennemspilning af noget, jeg kan godt i forvejen – på den måde afslutter jeg øvningen med noget, der lyder godt, og det giver mig lyst til at vende tilbage i morgen.

 

Men nogle gange, når man arbejder med nye stykker, kan man nemt støde med hoved i muren – og her er det også okay at stoppe. Somme tider er det ikke fordi, du ikke kan – men fordi du enten er ufokuseret, har brug for en pause eller at hjernen simpelthen har brug for lidt tid til at fatte, hvad den skal. Så hold igen og vend tilbage senere på dagen eller i morgen – for det nytter alligevel ikke noget, at tvinge dig selv til at blive ved, når din hjerne ikke vil samarbejde.

 

Denne form for øvning, hvor du ”tvinger” hjernen til hele tiden at være vågne ved at variere din øvning holder i længden! Mere engagement betyder, at du vil kede dig mindre. Du bliver mere målrettet i din øvning og automatisk mere produktiv. Så giv det et skud og se, hvordan det så går dig!

Two steps forward – and two steps back: What did I do wrong?

We practice and practice and practice. Suddenly, out of the blue, like a magical moment, we finally succeed to nail that difficult passage. So, we keep practicing for a while and it still sounds great – in fact, it also feels pretty good every time, we play it. Confidently, we finish our practicing and are done for today. But the day after, already during the first playthrough, we discover that we are back at square 1. It feels like nothing has really changed. Despite how good it sounded yesterday, now it sounds just as bad as it did before we worked on it.

Well, most of us can live with “two steps forward, one step back”, but what is really frustrating is two steps forward and two steps back. So, what are we supposed to do? What can we do? Is it just a question about being patient and keep practicing? Or is there a different way to practice that can make these improvements more permanent?

 
Making the most of the hours in the practice room

Instead of thinking in terms of time – how many hours are necessary to achieve optimal progress, it is time to rethink. How can we make each hour count in the practice room? What will be the most efficient way to work so that what is practiced today actually sticks tomorrow?

Early on, we tend to focus more on repetitions in the classical world – that you have to play one phrase perfectly before moving on to the next. The problem with this method is that it is not in line with the way our brains think and work. The brain pays attention to change, not repetition – like a baby. If you show the baby the same object over and over again, they will eventually stop paying attention. But if you change the object, you will have their full attention again – the same goes for adults. But instead of listening to our inner voice when we get bored, we tend to order ourselves to focus even more – but what we really need is to stop the process and find another way to practice!

 
Random practice

What we should do more of, is a more varied and “random” practice. For example, by practicing on 3 different things that need repetition: abs, abs, abc or abs, cba, bca etc. It can either be 3 excerpts, 3 technical challenging places within the same piece or 3 different pieces – as long as they are different!

In this way, we still practice the same amount of repetition – but not in a row. Furthermore, we will get out of our comfort zone – because it does feel good to keep practicing on the same things over and over again. When we come back after an intervening task, our brain must reconstruct the action plan for what we are about to do – and here, our brains are the most active. Mofe mental activity leads to greater long-term learning.

 
Variations of the same

Another important tool is to variate our methods during a practice session. It could be for example, variations in the rhythm, playing hands separately, only playing the top- and bottom voice etc. It is also a brilliant idea to practice for example scales and arpeggios between the different pieces, so you’ll get a “break”.

 
When to stop

It is always difficult to find out, when you should stop a process and finish practicing for the day. Personally, I really much like to end my practice sessions by playing through something I know well. In this way, I finish with something that sounds good and that is my motivation for coming back again tomorrow.

But sometimes, when practicing new pieces, it just seems to be going nowhere – and of course, it is acceptable to stop. Often it is not because you can’t do it, but because you are either unfocused, need a break or that your brain simply need time to process all the information. So, go take your break without feeling bad or guilty and return to the practice room later or the day after. Remember, we need efficient practice!

This type of practice sticks. All you need to do is to keep your brain engaged by varying the material. More engagement means that you will be less bores, more goal-oriented and automatically more productive. Give it a try and see how it goes!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *