Tålmodighed er en dyd – og det er øvning også

English below ☟

Tålmodighed er en dyd.

Ja, det er jo dét, man siger. Vi har fået det at vide mange gange i løbet af barndommen af de voksne kloghoveder – og sikkert også senere hen. ”Du skal bare give det tid, så kommer det helt naturligt”.  Selvom vi sikkert ruller med øjnene og tænker ”jaja”, så kræver det altså ikke alverden. Faktisk er jeg ret sikker på, at alle og enhver kan lære at være tålmodige. 

 

Tålmodighed er en øvelse i selvkontrol – du viser, at du kan klare dig igennem selv de mest vanskelige tider. At du er i besiddelse af evnen til at vente stille og roligt på noget, selvom du er frustreret og møder modgang i livet. Men i en verden, hvor vi har nem adgang til informationer og materielle ting, kan det være svært at være tålmodig. Det skal virke, og det skal helst være nu. Vi har vænnet os til at få, hvad vi vil have indenfor 24 timer. Men hvad vi har en tendens til at glemme er, at der stadig er mange ting i livet, som kræver mere tid og ressourcer – som fx øvning.

 

I denne uge er jeg gået i gang med at indstudere en sang af Strauss, som jeg skal akkompagnere til min eksamen til december. I alt skal jeg spille i en halv time – og hvis der er noget, jeg ikke er særligt stærk i, så er det akkompagnement. Jeg gik således i gang i mandags og tænkte, at efter 2 timer burde jeg nok kunne spille det flydende, men i halvt tempo. Men jeg kunne knap nok stave mig igennem det – og dét mener jeg helt bogstavligt! Frustreret tog jeg en pause. Det gik da ellers meget godt med både Sachse, Mozart og Brahms, som jeg indstuderede for nogle uger siden. Hvorfor fungerer det så ikke nu? Jeg prøvede at øve en smule mere, men det føltes som om, det blev værre og værre. Til sidst måtte jeg opgive for dagen og gik surmulende ud af øvelokalet. Jeg havde det som om, at jeg havde spildt min tid – selvom jeg virkelig havde øvet fornuftigt!

 

Dagen efter brugte jeg endnu halvanden time på stykket. Denne gang startede jeg fra sidste takt og arbejdede mig fra slut til start. Der var stadig mange takter, som drillede – og jeg kunne slet, slet ikke spille det i tempo. ”Men det var trods alt stadig en tand bedre end dagen inden”, tænkte jeg fortrøstningsfuldt. Om onsdagen startede jeg med at arbejde meget koncentreret med de takter, jeg syntes var svære. Derefter arbejdede jeg mig igennem stykket á 2 takters fraser. Nu begyndte jeg at kunne lave nogle gennemspilninger i halvt tempo. ”Det er da helt klart fremskridt!”, tænkte jeg – nu mere muntert. Og således er jeg morgen efter morgen vendt tilbage med en lidt mere positiv attitude og gejst. Så sent som i morges kunne jeg endelig spille det hele i tempo – og endda med en sanger fra Spotify, hvor jeg rent faktisk kunne følge med! Hurra for min tålmodighed, som godt nok har været sat lidt (meget) på prøve i denne uge – men til gengæld har det båret frugt!

 

At have tålmodighed i øvningen handler altså ikke kun om at vente stille og roligt på det endegyldige resultat, men det relaterer sig i større grad til din personlige udvikling i processen. Det er ligesom med vægttab eller at rejse jorden rundt – du vil aldrig nå hen til målet først. Det er noget, som kræver tid og tålmodighed. Små ændringer i løbet af en kort periode vil ende ud i imponerende resultater til sidst. Men det er disse små skridt, som adskiller de fremragende musikere fra de gode. Men det kræver altså noget arbejde – og hvad kan du egentlig gøre?

 

Gode vaner

Ligesom med alle andre kvaliteter, kan du lære dig selv at være tålmodig. På samme måde som ”du er, hvad du spiser”, gør det sig også gældende i denne kategori – vi er, hvad vi gør.

Så brug lige 10 sekunder på at tænke over dine daglige rutiner. Eller har du overhovedet nogen?

Er er nogle vaner der gør, at du præsterer bedre under dit spil?

For mig er det helt tydeligt, at jo mindre jeg stresser over tingenes fremskreden, jo mere fremskridt ser jeg. Jeg giver mig tid til at værne om de steder, der kræver lidt ekstra omsorg og kigger slet ikke på uret, før jeg er tilfreds med mit udbytte. Så i stedet for at sætte mål efter hvor meget, jeg skal nå at indstudere, burde jeg faktisk gøre det omvendte – at jeg går grundigere til værks og når i bund med tingene, og så må jeg nå dét, jeg når. Men til gengæld sidder det bedre i fingrene og lyder bedre, end hvis jeg forhaster igennem mere.

 
Hellere små skridt

Vi vil så gerne se resultater med det samme – det er en del af det samfund, vi lever i. Se bare på alle de overskrifter i kioskerne, ”Sådan taber du 5 kg på en uge” og ”5 lækre retter, der kun tager 25 minutter”. Altså, det kan godt være, at det er effektivt lige netop indenfor dén kategori. Men se det i øjnene: du er musiker. Der findes ingen hurtige ”fix”, når der kommer noget svært. Du kan ikke øve hurtigere, fordi du vil lære mere repertoire eller købe et nyere og dyrere instrument, fordi du vil lyde bedre. Du bliver nødt til at give det tid og lære at mestre det – der er ingen vej udenom.

 
Kontinuerlige fremskridt

Hvad du har brug for lige nu, er en strategi, som sikrer fremskridt fra dag til dag. Grunden til, at det er en strategi er, fordi det ikke blot er en idé eller hurtig plan. Det kommer til at vare over en længere periode og skal være en del af din ”personlighed”. Det skal være en del af din nye vane, din nye rutine, som hjælper dig og dit spil på et højere niveau.

 

Jeg havde fx meget svært ved at øve mig om aftenen, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne koncentrere mig. I starten af oktober begyndte jeg at tage mine noder frem om aftenen – til at starte med lyttede jeg til nogle indspilninger. Men blot efter et par dage tog jeg mig i at sidde foran klaveret efter aftensmaden, blot i en halv time – men nok til at jeg kunne nå at kigge på de ting, som drillede. I dag er det blevet til en time eller to mere om aftenen, fordi jeg er begyndt at nyde roen og stilheden på konservatoriet, hvor der næsten ikke er nogle mennesker. Og koncentrationen? Jo tak, jeg fordyber mig skam helt og er helt vildt fokuseret – præcis som jeg er om morgenen.

 

Så tro mig når jeg siger, at hvad enten dit mål er lige pt, så er det ikke umuligt. Start med de små ændringer, hav tålmodighed og giv det tid, og intet er umuligt!

Patience is a virtue - and so is practice

At least that’s what they say. We’ve been told this so many times by our parents during our childhood – and properly also after that. “You just need to give it time, then it will come naturallu to you”. Even though I bet you are rolling with your eyes and thinking “I know”, I promise you that you don’t have to have particularly high moral standards to exercise patience.

 

Patience is an exercise in self-control – it shows that you can handle life and the people around you even when times get tough. That you are able to do nothing but wait for something even if you are frustrated. But in a world where we have easy access to information and material things, it can be difficult to maintain patience. It has to work, and it has to be now. We are used to get what we want within 24 hours. But what we are about to forget is that there are still many things in life which needs time and resources – like for example practice.

 

This week, I’ve started on a song by Strauss which I have to play for my accompaniment exam in December. In total, I have to play for half an hour – and if there is something I find really difficult, it is accompaniment, without doubt! So, I started this Monday, thinking that after 2 hours I probably will be able to play it fluently in half tempo. But I could barely play any of it through… Frustrated, I took a break. I mean, it went very well with Sachse, Mozart and Brahms the other week. Why isn’t it working now? I tried to practice a bit more, but no matter how, it felt like it was getting worse. In the end, I gave up for the day and went out from the practice room, sulking. I felt that I’ve been wasting my time – even though I practiced very carefully.

 

The day after, I spend another 1,5 hours on the same piece. This time, I started from the end and worked backwards to the beginning. There were still many bars, I couldn’t really play – and it was absolutely not anywhere near the final tempo. “At least it is better than yesterday”, I comforted myself. Wednesday, I started to work very concentratedly on the bars, I haven’t fixed yet. Afterwards, I begin to work through the piece, putting the phrases together á 2 bars. Now I was able to make some playthroughs in half tempo. “Now, this is a progress!” I thought – now with more joy. In this way, I continued working on the piece day after day. This morning, I was able to play everything from the score in tempo – and even with a singer from Spotify! Hurray for my patience this week – but in the ends, the results talk for itself.

 

To be patient in the practicing doesn’t mean that you have to wait for the final result to show. It is more related to your personal progress in the process. It is just like weight loss or to travel around the world – you never reach the goal first. It is something that takes a lot of time and patience. Small changes over a period can lead to impressive results in the end. But these baby steps are what take you from a good musician to a great one. But it takes some work – and what can you actually do?

 

Good habits

Like every quality, you can learn to be patient. Like the saying goes “we are, what we eat”, it is the same with music – we are represented by what we repeatedly do.

So, take 10 seconds to think about your habits. Or do you even have some?

Are there any habits that would take your playing to another level?

 

For me, it is really clear that the less I stress, the more I learn. I give myself the time I need to fix the tricky places, and I don’t even think about the time before I’m satisfied with how it sounds. So instead of doing the opposite, where I set a goal for how much I have to learn, this is what I should do – I should be more thorough with what I’m learning, then I’ll just do what I have time for. But in return, my fingers will remember it better and it will sound much better than if I hurry through more repertoire.

 

Rather small steps

We really want to see immediately results – that’s a part of the society we live in. Just look at the headlines in the stores, “How to lose 10 pounds in a week” and “5 delicious dishes in 15 minutes”. I mean, yes, it might be very efficient, but for us? No. Just admit it: you are a musician. There are no such things as a quick “fix”, when something is difficult. Du can’t practice quicker because you want to learn more repertoire. You can’t just buy a new, better instrument just because you want to sound better. You have to give it time and learn how to master it – there are no other ways.

 

Continuous improvement

What you need now, is a strategy, which will guarantee you a progress from day to day. The reason why it is a strategy is because it isn’t just an idea or a quick plan. It will need to be implanted over a long period of time until it essentially becomes a part of your personality.

 

I, for example, found it very difficult to practice in the evenings. I felt that I couldn’t concentrate enough. In the beginning of October, I began to take out my scores in the evening – to begin with, I only listened to some recordings. But after a couple of days, I suddenly sat in front of the piano for half an hour, trying to solve some of the technical issues. Today, I practice for 1-2 hours after dinner, because I’m, actually starting to enjoy the silence and peacefulness at the academy at this time, where everybody is at home. And my concentration? It is not an issue at all.

 

So, believe me when I say, no matter what your goal is right now, at this moment, it isn’t impossible. Start with the small changed, have patience and give it time – everything will be possible!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *