Sådan motiverer du din elev gennem sæsonen

English below ☟

Det tager altid lidt tid at starte op lige efter ferien. Eleverne har haft en lang periode, hvor de har holdt fri. Enten har familien været i sommerhus, på camping eller rejst til udlandet. Og så får man jo ikke lige øvet sig, når det danske sommervejr en sjælden gang viser sig fra sin bedste side – så er det langt mere indbydende at tage på stranden og spise is. Til første undervisningstime er de enten lettere forvirret over at skulle starte i skole – og hermed også til musikundervisning igen, fordi de lige skal i gang, eller også er de fyldt med glæde og gåpåmod, fordi de netop har holdt fri. Uanset hvad, skal vi tage stilling til det samme ”problem” igen – hvordan motiverer vi vores elever, så de får øvet sig jævnligt gennem hele sæsonen? Hvordan sørger vi for, at de har det sjovt – ikke kun med at spille, men også med at øve sig derhjemme?

 

1. Øve-”udfordringer”

Selvom dine elever måske ikke er vildt motiveret nu, så elsker de enhver udfordring. Det er ligesom med konkurrencer – det vækker en kampånd i os, og vi vil gerne lige yde lidt ekstra for at vinde. Vi vil gerne have, at det skal lykkes! Derfor har jeg haft gode succeser med at give mine elever små udfordringer, som de skal udføre i løbet af deres øvning derhjemme, så det føles mere som en leg. Jeg skriver dem som regel i deres ”lektiebog”, og så skal de hjem og krydse tingene af, hvis de når dem. Ugen efter viser de mig, hvad de har nået, og vi finder på nye udfordringer sammen.

Daglige udfordringer: det kan være alt fra at øve sig i 20 minutter til at øve skalaer og lave små teoretiske opgaver. Det vigtigste for mig er, at de får rørt deres instrument dagligt samtidig med, at de får trænet deres nodelæsning (eller teori, hvis de er nået så langt).

Ugentlig udfordringer: det mest oplagte ville være at komme igennem det stykke, i arbejder med til timen – eller i hvert fald en god del af det. Men det kan også være fx at starte på noget nyt repertoire derhjemme, lytte til indspilninger eller andet sjovt.

Månedlige udfordringer: her må man gerne tænke i større billeder. Måske er der en kommende koncert, eleven skal spille til? Eller en fællestime? Eller måske bare dét, at eleven skal optage en gennemspilning. For mange er det vildt sjovt endelig at få lov til at spille, hvad de har arbejdet med i lang tid. Så hvorfor ikke finde på noget i den dur?

 

2. Øve-”konkurrence”

Som nævnt tidligere, er det altid sjovt med en lille konkurrence. Fx kan de konkurrere omkring, hvor mange dage i træk, de kan øve sig i løbet af en måned. Eller hvor mange minutter, de kan øve sig om dagen uden at blive træt. Eller hvor mange gange, de kan spille deres stykke igennem pr. uge. Kun fantasien sætter grænser! Præmien behøver ikke at være større end fx et klistermærke eller et lille ”diplom”, som de kan sætte ind i deres mapper.

Selvfølgelig handler musik ikke (kun) om at konkurrere, men det er faktisk et fantastisk redskab til at motivere især yngre elever.

 

3. Hav tid til lidt sjov

20 minutters undervisning er virkelig ikke lang tid. Men hvis man prioriter godt og er effektiv, kan det sagtens lade sig gøre at have et par minutter i sidste ende til at lave noget ekstra sjovt. Nogle gange kan vi være så fokuseret om at undervise musik, at vi glemmer selve dét at nyde musikken i sig selv. Du kender jo dine elever bedre end andre – så hvad ville lige præcis dén elev have det sjovt med? 

Er det fx at komponere, improvisere, spille gamle stykker eller noget helt andet? Sørg for at prøv lidt forskellige ting af, indtil du finder lige præcis dét felt, eleven tænder ekstra meget på. Det behøver ikke at være hver gang, i sætter tid af i undervisningen til det – men det er godt at have i baghovedet til en dag, hvor eleven er ekstra træt eller måske bare fortjener en lille belønning, fordi der er blevet øvet godt derhjemme?

 

4. Sjove performance

Dét at skulle stille op og spille foran et publikum kan være stressende og hårdt for mange. Eleverne er tit nervøse og vil så gerne gøre deres bedste – men ender måske alligevel med ikke at turde gøre det, eller få en negativ oplevelse pga. nerver. Men samtidig er performance en vigtig del af musiklivet, så de skal selvfølgelig have oplevelsen med!

Hvad du kunne gøre er, at arrangere en eftermiddag eller aften, hvor eleverne spiller for hinanden, drikker saft og spiser kage sammen, så stemningen er mere hyggelig – fx op til efterårsferien, jul, påske eller sommer. Du kan også invitere en ”gæst” til at komme og spille eller præsentere et interessant emne. Det vigtigste er sådan set at give dem noget, de kan se frem til og glæde sig til.

Husk, at det sociale i musikken er lige så vigtig som dét, at øve sig.

 

5. Lyt, lyt, lyt!

Jeg sørger altid for, at give mine elever noget at lytte til derhjemme. Det er gratis inspiration for alle, og det kan gøre når som helst. På vej i skole, søndag morgen når man rydder op, under madlavningen eller lignende. Hvad de lytter til, er både afhængig af deres humør og interesse. Måske kan de endda komme med forslag selv.

Det eneste man skal være opmærksom på her, er ikke at give dem for ”tunge” eller for lange stykker – i hvert fald ikke med det samme. Så kan de hvert fald stå helt af.

 

Jeg håber, at disse tips har givet dig lidt mere inspiration til, hvad du kunne inddrage i din undervisning, for at motivere dine elever mere gennem sæsonen!

 

 

How to motivate your students during the season

How to motivate your students during the season

After a vacation, it always take some extra time for the students to find the motivation again. They just had a long period, where they’ve been on camping or travelling. And then of course, you don’t get to practice – especially not when the summer weather is nice and the sun is kissing our faces. Then they rather stay outside, go to the beach and eat ice cream. At the first lesson after vacation, they are either confused because they need to get back to school – and also, music lessons, or they are very happy and excited to get started again. No matter what, we have to face the same “problem” again – how do we motivate them, so they practice well during the whole season? What should we do in order for them to have fun while not only playing, but also practicing at home?

 

1. Practice challenges

Even though your students aren’t motivated now, they still love to get challenged. It is the same with competitions – we always do a bit extra, because we want to win. We want to success in what we are doing! I have had great success with giving my students small challenges they have to cross of the list while practicing at home. I write them down in their practice books, and then they have to show me their work in the next lesson. Sometimes, we may even find the challenges together.

Daily challenge: it can literally be anything from practicing for 20 minutes to practice scales and basic, or maybe even do some theoretical exercises. The most important thing for me, is that they touch their instrument every day and at the same time, they have to train their skills in reading scores or notes.

Weekly challenge: it will be obvious for them to practice on the piece, they are working on. But it can as well be to start studying a new piece, listening to recordings or something else.

Monthly challenge: here, you can think I bigger pictures. Maybe they have to play in a upcoming concert? Or for a common lesson? Or just that they have to record themselves. For most people, the fun part of playing an instrument is when you get to perform the piece, you’ve been working on for other people. So why not try to think of something like that?

 

2. Practice-“contest”

As mentioned before, it is always fun with a little competition. For example to challenge themselves in how many days in a row they remember to practice in a month. Or how many minutes they can practice per day without getting tires. Or how many times they can play their piece through during a day. The “premium” doesn’t have to be bigger than a sticker or maybe a diploma to put in their folder.

Of course, music is not (only) about to compete, but it is for sure a great tool to motivate especially the younger students.

 

3. Have time for some fun

A lesson of 20 minutes is not long. But if you prioritize well and try to be efficient, you can easily anage to save a couple of minutes in the end for something extra fun. Sometimes we can be so focused on how to teach our students, that we even forget what is really fun and enjoy the music itself. You know your students better than anyone, so what do your student have fun with?

Is it to compose, improvise, play through old pieces or something else? Try different things out until you find out! You don’t have to do it in the end of every lesson, but it is for sure a good thing to have in mind, if the student is very tired one day – or maybe deserves a reward for practicing very well at home?

 

4. Fun performances

It can be very challenging and stressing for many students to perform in front of an audience. The students are often nervous, but at the same time, they want to do their best. Even though, it might end with a negative experience because of their nerves. But on the other hand, performance is a big part of the life of a musician, so of course they have to experience that in a good way.

What you could do is to arrange an afternoon or evening, where the students come and play for each other and eat some cake. In this way, it will be a cozier atmosphere. You can easily arrange something before Christmas, Easter or summer vacation. Or, you could even invite a “guest” to come and play or talk about an interesting topic. It is important to give them something, they can look forward to.

Remember that the social part is almost as important as practicing alone.

 

5. Listen, listen, listen!

I always make sure to give my students something to listen to at home. It gives unlimited inspiration for everyone and it can be done anytime, anywhere. On the way to and from school, Sunday morning when you have to clean the house, during dinner etc. What they listen to depends of the mood and their own interest – maybe they even come up with their own suggestions.

The only thing to remember is not to give them something too “heavy” or too long – at least not in the beginning.

 

I hope that you will be inspired by these tips and maybe include some of them in your own teaching.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *