Sådan motiverer du dine elever i de digitale tider

English below ☟

 

Generation Z. Vores elever i dag og fremtidens musikere. De er født direkte ind i den digitale verden – bombaderet med touch-skærme, øjeblikkelig kommunikation og smartphones. De lever og opvokses side om side med teknologiens udvikling, som bliver vildere og vildere. De er vant til den hurtige daglige rytme, og hvis noget keder dem, kan de med lynhurtige fingre søge sig frem til den nyeste YouTube video og underholde sig selv. Men det giver os lærere problemer: Hvordan skal vi undervise og motivere dem, så de stadig synes, det er sjovt at øve sig, når der er mange andre muligheder ude i farvandet?

 

Uanset om vi vil det eller ej, så duer det ikke længere at undervise på den samme måde som for 10, 20 eller endda 30 år siden. Hverdagen ser helt og aldeles anderledes ud end dengang, så derfor må vi undervisere også være up-to-date, for at kunne følge med samt forstå de unges interessepunkter.

 

Vi er udmærket klar over, at bag enhver dygtig musiker, gemmer der sig over hundrede timers øvning. Men de mange timer er samtidig også noget af det hårdeste og mest krævende at gennemføre – især som barn. Øvning er enormt ensomt – det var det for 30 år siden, og det er det stadigvæk i dag. Vi kan hverken konkurrere mod de andre sociale aktiviteter som sport eller holdundervisning, men vi kan heller ikke coache dem igennem deres daglige øvning – eller sørge for at de rent faktisk gør det, for den sags skyld. Den ”traditionelle” øvemåde bliver mere og mere ”gammeldags” og ”kedelig” for børnene, og ikke nok med det, stiller det højere krav for os undervisere at kunne fastholde deres motivation gennem ugen indtil vi får dem på tomandsfod igen. Men hvad er problemer egentlig? På hvilke punkter er vi udfordret – og hvordan hulen løser vi det?

 

1. De digitale tider

Dengang jeg var barn, glædede jeg mig over de mange DVD’er, jeg kunne købe for mine lommepenge. Ej at forglemme da jeg fik min første MP3 afspiller – nu kunne jeg jo høre musik mens jeg gik! Eller dengang jeg gik fra MSN til Facebook. Men størstedelen af Generation Z er kender altså ikke til disse ”overgangsfaser”. De kender ikke til en verden uden teknologi. En undersøgelse viser, at 77% af Generation Z bruger teknologien til at hjælpe dem med at opnå et mål (Schawbel). De fleste bruger YouTube eller sociale medier til det formål, hvor 1/3-del af dem bruger online kurser til at lære noget nyt. De bruger 41% af deres fritid på at være ”online” på de forskellige devices, hvorimod for 10 år siden var det kun 22%.

 

I stedet for at kæmpe imod denne bølge, kan vi drage det til vores fordel ved at give dem lektier, som supplerer deres teknologiske evner og interesser. Jeg gør selv det, at jeg forslår mine elever forskellige apps eller hjemmesider, som træner de forskellige færdigheder – hørelære og teori, prima vista eller endda viser dem YouTube videoer, som de skal kigge og lytte til derhjemme som inspiration. Ofte kommer de til time ugen efter med en gnist i øjet og viser mig flere videoer eller andre sjove ting, de har researchet sig frem til via mine forslag. Ved selv at finde frem til inspiration, gider de som regel at øve lidt ekstra, fordi de finder ud af, at det egentlig er meget sjovt alligevel.

 
2. Hurtige på aftrækkeren

Generation Z lider af koncentrationsproblemer. De er vant til uendelige kommunikationer og updates, men hvad mere er, at de suger informationerne til sig hurtigere end vi kan nå at blinke med øjet. Tænk på hvor hurtige de er til at scrolle ned af startsiden på Facebook. Eller på snapchat, hvor billederne forsvinder efter få sekunder. Stories på instagram, du bare kan klikke forbi, hvis du keder dig – så er det væk for altid. Så hvis musik er kedeligt… ja, så fravælger de det simpelthen. Derudover er øvning i skarp konkurrence med alle de andre ting, børnene laver. Sport, dans, lektier, legeaftaler osv. Øvning er derfor et valg – det er blot en mulighed blandt mange. Hvis det ikke er noget, de vil, bliver det svært for dem at gøre det – det er jo trods alt ikke obligatorisk.

 

Vores opgave er derfor at give dem noget for, de synes, er sjovt og ikke kræver, at de skal gøre det samme om og om igen i en halv time i streg. Jeg gør selv det, at jeg giver dem en masse små lektier for i stedet for fx et langt stykke – på den måde kan de gå fra det ene til det andet, hvis det begynder at kede dem. Det kunne være 3 små stykker á 8 takter, 2 linjers nodelæsning og 1 teknisk øvelse som de skal øve på bordet (fx staccato eller for at træne styrke i fingrene). På den måde kommer vi rundt omkring de forskellige emner, men uden at det bliver for stor en mundfuld for dem.

 

3. Digital kommunikation

I dag er det normalt, at 10-årige børn ejer (mindst) en iPhone. Det er derfor også helt naturligt at have mindst en profil på de sociale medier – og at kommunikere gennem skærmen. Men hvad betyder det for os? Kan du forestille dig en online platform, hvor børnene kan uploade videoer, billeder og skrive med hinanden? Jeg havde også svært ved at forestille mig det, indtil vi på Det Jyske Musikkonservatorium i klaverklassen begyndte at bruge Moodle. Udover en fælleskalender og fællesbeskeder (lidt ligesom på ForældreIntra) og videoer fra timer, masterclasses og koncerter, kan vi elever også uploade en video til læreren når som helst, hvis der er noget i vores øvning, som driller. Det er faktisk genialt! På den måde har vi skabt et online ”fællesskab”, hvor vi ikke længere føler os ”alene” i øvningen.

 

Hvis man kunne overføre noget lignende med børnene – fx ved at starte med en FB-gruppe for eleverne, hvor billeder, videoer, artikler og links kan blive lagt op til fælles deling og inspiration, eller hvis eleverne kunne opmuntre hinanden, komme med gode råd eller endda lave ”øve”-aftaler, hvor de spiller skalaer, prima vista eller andet – det kunne da være ret sjovt og virkelig givende!

 

Uanset hvad, er det vigtigt for os at forstå og acceptere, at tingene ikke længere er, som de var dengang. Der skal nogle andre remedier til at fastholde de unges fokus og interesse – så der er ikke andet for end at tænke på en mere kreativ måde og forsøge at drage nytte af deres stærke sider – nemlig teknologien i dag.

How to motivate your students in the digital age

Generation Z. Our students today and the musicians of tomorrow. They are born directly into the digital age – bombarded with touch-screens, instant communication and smartphones. They live and will be raised side by side with the development of the technology, which by the way becomes more and more impressive. They are used to the fast-paced rhythm and if something bores them, they can immediately find the newest trending video on YouTube and entertain themselves. But it gives us music teachers a problem: How are we going to teach and motivate them, so they still think it is funny to practice when there are so many opportunities in the real world?

 

No matter what we think, we cannot longer teach in the same way as 10, 20 or even 30 years ago. The daily life looks completely different than then, so we have to be up-to-date in order to keep up and understand their interests.

 

We know for sure that behind every competent musician, there must be more than a hundred hours work behind. But these many hours are at the same time the toughest and most challenging to complete – especially for children. Practicing is very lonely – it was 30 years ago, and unfortunately, it is still so today. We can’t compete with the other social activities as sport or group lessons. Nor to coach them through their daily practice – or to make sure that they actually do. The “traditional” way of practice becomes more and more “old-fashioned” and “boring” for the kids. That means higher demands for us as music teachers to teach and keep their motivation during the week until they come to lesson again. But what are the actual problems? Where are we challenged – and how are we going to solve it?

 

1. The real digital natives

When I was young, I always looked forward to the DVD’s I could afford for my pocket money. Or when I got my first MP3 – finally, I could listen to music while walking! Or when I switched from MSN to Facebook. But the majority of the Generation Z know nothing about these “transition phases”. They don’t know a world without technology. A research shows that 77% of Generation Z use technology to help they reach their goal (Schawbel). They use YouTube or social media for that, whereas 1/3 use online courses while learning new things. They also use 41% of their free time being online on the different devices, whereas it only was 22% 10 years ago.

 

Instead of fighting against it, we can use advantage of it by giving them homework that supplement their technological skills and interest. What I do is to suggest my students different apps or homepages where they can train the different skills – ear training, theory, prima vista or even YouTube videos they have to listen to at home to get inspired. Often, they come back a week later with a sparkle in their eyes, showing me something else relevant, they’ve found by research by following my guidelines. Because they find inspiration by themselves, they usually practice a bit extra – suddenly, it is not as boring as they may think.

 

2. Quick to digest, quick to quit

Generation Z has issues with their concentration. They are used to communication and updates all the time, but they also digest the information quicker than we can blink. Just think about how fast they are scrolling down the Facebook homepage. Or on SnapChat, where the picture will disappear in 10 seconds. Stories on Instagram – if one of them is boring, you can just skip them by a simple click, then you are on to the next and the previous will be gone forever. So, same principles, if music is boring… they simply quit. Furthermore, practicing is also in competition with all the other activities, they also have to do. Sports, dance, homework, play dates etc. Practicing becomes a choice – it is just an option between many. If it is not something they want, it will be difficult for them to do it. It is, after all, not obligatory.

 

Our job is therefore to give them something they really like. Something they don’t have to do in a same way over and over again in 30 minutes without breaks. What I do is to give them a lot of small exercises instead of one long piece – in this way they can just go on with another task, if they start to be bored. For example, it could be 3 small pieces á 8 bars, 2 lines of music reading and 1 technical exercise they have to do on the table (staccato, legato, to building up strength etc.). In this way, we will come around different subjects – but they can still manage to do so.

 

3. Digital communication

Today it is very normal for a 10-year-old kid to own an iPhone. Therefore, it is also very nature for them to have a social media account – and to communicate behind a screen. But what does that mean to us? Can you imagine an online platform where the kids can upload videos, pictures and communicate with each other? I had very difficult imagining it before we in the piano department at the Royal Academy of Music started using Moodle. Besides a common calendar and messages, videos from lessons, masterclasses and concerts, the students can upload a video by themselves if something in their practicing isn’t working. It is actually really genius! We now have our own online “community”, where we no longer feel us alone while practicing.

 

If we could transfer something similar for our students – for example by creating a Facebook Group for them where pictures, videos, articles and links can be shared to get inspiration. Or if the students themselves can support and encourage each other, give good advices, feedback or even make “play-dates” where they can practice scales, prima vista or something else together – wouldn’t it be fun?

 

No matter what, it is important for us to understand and accept that things aren’t what they used to be. We need to use other remedies to keep their focus and interests. What we have to do now is to think in a more creative wat and try to use advantage of their strong ability – the technology nowadays.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *