Sådan memorerer du bedst

English below ☟

 

Hånden på hjertet, så er det noget af dét, jeg frygter allermest, lige inden jeg skal på scenen. At jeg får et blackout, at jeg ikke kan huske, hvad det næste er, jeg skal spille. Selvom jeg har øvet mig grundigt og jeg ved, at jeg kan spille det – selv hvis du vækker mig kl. 3 om natten. Men alligevel er det tanken om, at jeg lige pludselig stopper op midt i det hele og ikke aner, hvordan jeg kommer ind, det værste, jeg kunne forestille mig ske…

 

I dag er det næsten blevet en udskreven regel, at pianister skal memorere de værker, som skal performes. For nogen kommer det af sig selv, helt naturligt. Allerede efter et par dage, sidder det nogenlunde fast i hukommelsen og et par uger senere sidder det på rygraden – men det er alligevel de færreste musikere, jeg har mødt, som er i besiddelse af denne gave.

 

Jeg kan stadig huske den allerførste koncert, jeg skulle spille efter jeg var kommet ind på Det Jyske Musikkonservatorium. Jeg skulle fremføre Mozarts sonate K.333 og jeg havde virkelig være flittig med min øvning optil. Men af en eller anden grund, allerede efter de 3 første fraser, kunne jeg simpelthen ikke huske min venstre hånd. Efter et par pinlige, mislykkede forsøg, råbte min lærer ”B!” fra publikumsrækkerne, og jeg fandt heldigvis ind igen. Jeg skammede sådan bagefter og kunne slet ikke forstå, hvordan jeg kunne glemme det – det er aldrig sket før i mine tidligere gennemspilninger. Fra dén dag, svor jeg, at jeg vil være mere bevidst omkring min udenadslære, så sådan noget aldrig skulle ske for mig igen.

 

Kender du følelsen? Eller har du oplevet noget lignende? Måske er du bare nysgerrig og vil egentlig bare gerne vide mere omkring vores hukommelse? Godt, så lad os kigge på de 4 hukommelsestyper og hvordan vi bruger dem.

 

1. Kinæstetisk hukommelse

Også kendt som den fysiologiske hukommelse.

Beskrivelse: Man udfører en bevægelse automatisk uden at tænke.

Eksempel: Spiller hver hånd for sig med samme fingersætning igen og igen.

Fordel: Frigør pianisten under performance, så man kan fokusere på fx klang, hvordan man vil kommunikere værket til publikum osv.

Usikkerhed: Hvis man pludselig kommer til at tænke på noget andet under performance, eller hvis man ”opdager” noget nyt i musikken og lytter på en anden måde, eller hvis publikum hoster, kan det pludselig hyle én ud af den.

 

2. Visuel hukommelse

Beskrivelse: De billeder vi ser for os, når vi spiller.

Eksempel: Positioner på klaveret, hvor hånden skal hen, hvor man er på siden osv.

Fordel: Ideel til at huske nogle få informationer i musikken.

Usikkerhed: Færdighedsindlæringen sker langsommere, da det kræver, at vi træner indtil vi kan det.

 

3. Auditiv hukommelse

Beskrivelse: Den måde hvor man kan lytte, imitere lyden og spille det for sit indre øre. At kunne bedømme hvor man er og hvor man skal hen – at omsætte noder til lyd.

Eksempel: Mental øvning, hvor man enten kigger på noderne eller lukker øjnene og forestiller sig, hvordan det lyder.

Fordel: God til at danne basis for den muskulære hukommelse.

Usikkerhed: Kan ikke ”erstatte” den normale øvning – vi bliver nødt til at træne muskelgrupperne.

 

4. Analytisk hukommelse

Også kendt som konceptuel hukommelse.

Beskrivelse: Analyse af værker, fx iagttagelser som form, polyfoni, tonearter osv.

Eksempel: At sætte sig med indspilning og noderne, mens man ”tegner” og skriver ens analyse ind.

Fordel: Danner baggrund for en sikrere memorering.

Usikkerhed: Kræver, at man har en forforståelse for musikken og kender den godt.

 

I bund og grund handler den sikrere memorering om at skabe et så stort sikkerhedsnet som muligt. Afhængig af personen selv, vil der altid være 1-2 hukommelsestyper, som fungerer bedst og hurtigst. Dog vil det bedste være, hvis man bevidst arbejder med alle 4 hukommelsestyper over en længere periode – det vil også udvikle dig i de andre områder, og du vil med garanti føle dig mere sikker på scenen!

How to memorize

To be honest, having a blackout while performing is actually what I’m most frightened of before going on stage. That I suddenly, for some reason, can’t remember what I’m going to play next. Even though I’ve been practicing very well and know that I can do it – but still, the thought of stopping up and don’t know where to place my fingers or even worse, if I aren’t able of starting from somewhere in the music again. That thought scares me.

 

Nowadays, it is almost an unwritten rule that pianists have to memorize their performance. For some people, learning by heart seems as a very natural part of their practicing. Already after a couple of days, it is layered in their memories and a few weeks after, they know it to the bone. Even so, that is only a few I know, who is able to do so.

 

I still remember my first public performance after entering the Royal Academy of Music. I was playing Mozart Sonata K.333 in Bb major, 1st movement. I’ve worked really hard up to the day of performance. But for some reason, already after the first three phrases, I suddenly couldn’t remember my left hand at all. After a couple of embarrassing, failed attempt, my teacher shouted, “b flat!” from the audience and I was able to continue. I was in such a shame afterwards and I still can’t figure out what really happened – it never happened before when I played through for my colleges. From that day on, I promised myself to be more conscious about how to memorize so something like this would never happen to me again.

 

Do you recognize the feeling? Or tried something similar? Maybe you are just curious and want to know more about our memory and how it works? Great, let’s take a look on the 4 different types of memorization and how to use them!

 

1. Muscular

Also known as physiological memory.

Description: To execute a movement without thinking.

Example: To play hands separately with the same fingering again and again.

Benefit: The pianist will feel freer during a performance. It will give more space for listening to the sound, communication to the audience etc.

Insecurity: It will disturb the pianist if he/she suddenly thinks of something else during the performance, listening in another way, if the audience coughs etc.

 

2. Visual

Description: The pictures we see while playing.

Example: Positions on the keyboard, where we are going, where we are on the page etc.

Benefit: Ideal to remember some few information in the music.

Insecurity: The learning skill will happen slower because it requires that we continue training the same thing until we can do it.

 

3. Audible

Description: The way we can listen, imitate the sound and play it for our inner ear. The ability to know where we are and where the music is going – to transpose the scores into sound.

Example: Mental practicing, where you either look at the scores or close your eyes and imagine how it will sound.

Benefit: Good base for learning by muscular memory.

Insecurity: Can’t “replace” the normal practice – we still need to train our muscles.

 

4. Analytical

Also known as conceptual memory.

Description: To analyze the piece, for example by observation of the form, polyphony, keys etc.

Example: To sit with the scores in front of you while “drawing” and writing your analysis in the scores.

Benefit: A good base for a more secure memorization.

Insecurity: Requires that you have a preunderstanding for the music and knows it well.

 

Thoroughly, it is all about having as big a safety net as possible. Depending on the person, there will always be 1-2 memory types which fits better and in a faster way. Even though, the best will be to work on all 4 types in a conscious way. In this way, you will improve in every aspect and I guarantee you, that you will feel a lot more secure and confident while going on stage!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *