Sådan får du mest muligt ud af din masterclass

English below ☟

Masterclass bliver mere og mere udbredt nu til dags. Det er en form for ”åben” lektion, hvor den normale én til én undervisning bliver åbnet op for, at der kan sidde publikum og lytte med. Formålet med en masterclass er at erkende og dele med publikum. Men hvad kan du selv gøre, for at få mest muligt ud af en masterclass, hvis du er elev?  

 

1. Tag noter

Når man er dén, som er på scenen og skal spille for læreren, kræver det ekstremt meget fokus at kunne gøre, hvad der bliver bedt om. Da man både skal spille for en anden lærer end normalt og der samtidig sidder folk, som observerer éns ”time”, kan det være svært både at spille og huske alt, hvad der bliver sagt. Resultatet bliver oftest, at man får de fleste hovedpointer med, men der vil også være en masse ting, som går tabt i hukommelsen. Derfor er det en rigtig god idé at optage masterclassen, så man kan se den efterfølgende og tage et par noter for sig selv, for at få alting med.

 

2. Observér andre

Man lærer lige så meget af at overvære en andens masterclass end at spille selv. Sørg altid for at lytte med til så mange som muligt og observér objektivt. Hvis du skriver noter, så husk altid at skrive ned, hvilket stykke, der arbejdes med – på den måde kan det være, at du kan bruge nogle af de gyldne korn på et senere tidspunkt, hvor du enten selv skal spille et stykke i samme stil eller skal undervise i noget lignende. Læg også gerne mærke til interaktionen mellem lærer og elev, samt hvad der virker og hvad der ikke gør – og hvorfor.

 

3. Hvad ville du have gjort/sagt?

Prøv at skrive et par kommentarer ned, når en elev spiller sit stykke igennem. Hvis du var læreren, hvad ville du så tage fat i af ting, der kan arbejdes med?

Hvorfor ikke udnytte situationen og øve dig lidt på at komme med feedback? Det er især interessant, hvis du selv er lærer eller kommer til at undervise en dag. Tager masterclass-læreren fat i nogen af de samme pointer som dig?

 

4. Tænk i to kategorier

1: specifikke noter – det kan være fingersætning, bestemte tekniske problemer, fortolkningsidéer osv., som kun er ”begrænset” til værket.

2: generelle emner – gode råd, øvemetoder og idéer, som kunne være gældende i en større helhed.

 

5. Lav en plan

Fedt, du har haft en fantastisk masterclass! Læreren fik fixet nogle af de problemer, du har døjet med i lang tid – måske pga. en anden teknisk løsning eller fordi der blev kastet en anden vinkel på det. Men hvad så nu? Du bliver nødt til at arbejde videre med, hvad du har fået at vide. Én time er ikke nok til at fixe alting, men du bliver nødt til at have en fremadrettet plan.

Hvad var det, der gjorde, at du spillede bedre? Hvordan ”øvede” du på masterclassen? Hvorfor virkede det? Ved at reflektere over situationen, bliver du dels mere bevidst om, hvad der rent faktisk foregik, men det kan også hjælpe dig i en lignende situation i fremtiden.

 

Overvej nogle af hovedpointer fra de masterclasses, du overværede. Næsten alle råd omkring fortolkning og teknik kan sættes ind i en større sammenhæng – det handler bare om at finde den.

How to get most out of a masterclass

Masterclasses are more and more common nowadays. It is kind of an “open” lecture – the only difference is that now the audience can come and listen to the classes. The purpose of a masterclass is to acknowledge and share with the audience. But what can you do yourself, if you are a student to get the most out of it?

 

1. Take notes

If you are the person to play on stage, it takes a lot of focus to do exactly what the master requires from you. When you have to play for a different teacher and usually and at the same time, there will be audience observing the class, you might find it difficult to play and remember everything at the same time. The result is often that you get some of the main points after the lesson, but there will also be a lot of details lost in the memory. In this case, you might want to record the masterclass in order to watch it later and take a few notes, just to make sure that you can remember everything.

 

2. Observe the other students

Actually, you learn as much when you observe a masterclass than if you are the one to play. Make sure that you go listen to as many as possible. Take a few notes and don’t forget to write down the name of the piece. In this case, you might save the points for a later use, where you have to play in the same style or teach in something alike. Try to observe the interaction between the master and the student as well. What works and what doesn’t? And why?

 
3. What would you have done/said?

Try to think about a few things you would mention while the student is playing through. If you were the master, what would you have done?

Why not take advantage of the situation and practice your feedback skills? It is especially interesting, if you are a teacher or are going to teach someday. Does the master work on some of the point, you thought of?

 

4. Think in two different categories

1: specific notes – it could be a fingering, specific technical problems, interpretation etc., things that are only “limited” to this piece.

2: general comments – more big-picture advices, practicing tools and ideas in a general.

 

5. Have a plan

Now, it’s amazing that you’ve had a wonderful masterclass! The master might have fixed some of the problems you’ve been working on for a long time. Maybe because of a new technique or a different view. But what now? You’ll have to keep working on the things you’ve been told. One single lesson wouldn’t solve everything, but you have to make a plan.

What did the master do in order to make you play better? How did you practice? Why did it work? By reflection over the situation, you will be more conscious about what actually happened, but it can also benefit you in a similar situation in the future.

 

Think about some of the main points from the masterclass. Almost every bit of interpretative or technical advice given can be distilled into a big-picture sort of thing. It is just a matter of finding it.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *