Opvarmning – eller ej?

English below☟

Der findes tre typer musikere:
  1. Dem, som aldrig varmer op
  2. Dem, som altid starter med at varme op
  3. Dem, som bruger for lang tid på at varme op
  Den første type kaster sig typisk direkte over sit første og bedste stykke. Om det så er Bach eller Prokofiev er fuldstændig ligegyldig – men det er bare at komme til kernen med det samme. Nummer to går lidt langsommere til værks. Spiller måske nogle skalaer eller små øvelser for lige at vænne sig til instrumentet, rummet og kommer i stemning til at skulle øve sig. Det kan tage alt fra 5 til 30 min. Den sidste type har planlagt et helt sæt opvarmningsprogram. Det indeholder alt fra intonation og basics til øvelser og etuder. Men det er det samme hver dag, i den samme rækkefølge – vi går ikke videre til vores stykker, inden programmet er kørt igennem én gang fra start til slut.   Har du nogensinde tænkt over, hvilken type du tilhører? Eller skifter det måske fra dag til dag? Hvad har dine lærere fortalt dig, at du skal gøre? Og hvad virker bedst?   Fra barnsben af har jeg fået at vide, at det er nødvendigt med en ordentlig opvarmning inden jeg går i gang med at øve på mine stykker. Derfor har jeg skiftevis øvet skalaer, arpeggioer, Hanon-, Czerny- og Brahms øvelser indtil jeg kom ind på musikkonservatoriet. Men noget jeg aldrig rigtigt har gjort, er at sætte spørgsmålstegn ved hvorfor. Har jeg virkelig brug for det? Hvorfor er det nødvendigt? Kan jeg ikke bare gå i gang med at spille og øve mig med det samme?   På den ene side er det jo smart. Dels fordi du aktiverer dine muskler, strækker dem og får dem til at slappe af igen, så du fysisk er klar til at spille den egentlige musik, men også fordi du holder dig i god fysisk form på daglig basis ved at øve dine skalaer. Det giver et solidt fundament for at kunne spille vanskelige stykker med svære tekniske passager, hvis du har en opvarmningsrutine – det gør det lettere at komme igennem stykket, rent teknisk. Men hvor lang tid du skal varme op og hvad du helt konkret skal spille – det kommer an på situationen.   Personligt for mig, kommer det an på, hvordan mine hænder har det rent fysisk den dag. Hvis det er -10 grader udenfor, spiller jeg gerne fx alle dur-skalaerne igennem, mens jeg efter hver skala øger tempoet et lille my, så mine hænder vænner sig til aktiviteten og kan blive varmet grundigt op. Det siger sig selv, at jeg selvfølgelig ikke kan spille Chopin etuder og Liszt sonate med iskolde fingre – de kommer simpelthen ikke til at lystre, som jeg vil have. Men en sommerdag hvor solen skinner og jeg kan mærke blodet pumpe helt ud i min lillefinger, jamen så indrømmer jeg da gerne, at jeg kommer til at kede mig hvis jeg skal samme tur igennem. I stedet kan jeg måske finde på at øve noget prima vista for at komme ind i min lille boble af fokus eller starte med det stykke, jeg kan mindst. På den måde starter jeg med noget lidt ”nemmere” repertoire, hvor jeg bliver nødt til at gå ned i tempo, fordi det (næsten) er på indstuderingsfasen – men jeg udnytter samtidig, at jeg tænker klarest om morgenen, og derfor er mere koncentreret til at indlære noget spritnyt. Det er ofte lidt sjovere og mindre udmattende på sin måde. Efter en lille time, typisk, vil jeg skifte repertoire til noget, jeg kan spille mere flydende og vil meget ofte opdage, at mit spil bliver mere selvsikkert, fordi det hele glider en lille smule lettere. Når alt kommer til alt, er det jo ikke pga. skalaer og arpeggioer, at jeg har valgt at spille klaver – det er musikken, dét at skabe og spille.   Men når det er sagt, så skal øvelser, skalaer og arpeggioer stadig have sine ret. De er absolut nødvendige at øve på for enhver virtuos pianist – især hos mindre elever for at styrke deres fingreaktivitet, håndstilling og grundrelation til klaveret (og intonation samt positioner, hvis det er andre instrumentalister). De gør det lettere at finde rundt i tonearterne og genkende de forskellige harmonier. Ikke mindst hos ældre studerende, danner de en god opvarmningsbasis for at holde fysikken ved lige – især i den russiske skole, bliver eleverne stadig pisket igennem dem til daglig. Men samtidig er de farlige, for det kan meget hurtigt føles som en sur pligt og ruinere det sjove og sunde i klaverspillet. Så det gælder om at finde en god balance. Måske er det ikke hver uge, du behøver at øve dem. Det er også sundt at skifte ud i opvarmningsrutinen ind i mellem – ligesom lægen, der prædiker om hvor vigtigt det er at spise sund og varieret kost.   Lad os antage at du er i gang med et værk, som ikke har kæmpe skala- eller arpeggio-passager. I stedet er det polyrytmer, oktavspring eller koordination mellem hænderne, som driller dig. Jamen, så er det jo oplagt, at du ændrer din opvarmningsrutine for en stund, tilpasser dine øvelser til det specifikke værk, så du i din opvarmning forbereder på de eventuelle udfordringer, som kommer. På den måde forbereder du dig også mentalt, og det kan spare dig for mange ting senere. Du kan måske endda tage det specifikke sted fra dit stykke ud, spille det i forskellige tonearter, oktaver og forenkle stedet – eller måske gøre den vanskeligere, så du snyder din hjerne til at tro, at stykket er nemmere at spille, når du vender tilbage.   Så derfor er mit bedste råd, at du skal tilpasse din opvarmning jævnligt, så den giver mening i forhold til, hvad du er i gang med at øve på lige nu. Hvis du er typen, som hurtigt kommer til at kede dig, så er det ikke dig at skulle igennem en halv times skalaspil hver dag. Måske kan du starte dagen med improvisere? Hvis du er midt i en periode, hvor du er presset med tid og har meget repertoire mellem hænderne, så kunne det være en idé at starte med at spille igennem to lette/langsomme/mindre tekniske vanskelige værker for at teste, hvor de er – og tilpasse din øvning herefter. Find smarte, underholdende måder at varme op på, men som til tider også omfatter de uundgåelige skalaer og arpeggioer. I kan måske være to om at spille dem, variere i rytmen, spille i forskudte tertser eller noget helt fjerde. Det er kun fantasien, som sætter grænser.

Warming up – or not?

There are three kinds of musicians:
  1. Those, who never warm up
  2. Those, who start the day warming up
  3. Those, who use too much time warming up
  The first ones throw themselves into their pieces immediately. Whether it is Bach or Prokofiev, it doesn’t really matter – the important thing is to get to the core. Number two takes it more easily. Playing a few scales or short exercises to get use to the instrument and the room, preparing them mentally to the mood of practicing. It can take everything from 5 to 30 minutes. The last ones had already the whole warm-up session planned. It includes everything from intonation and basics to exercises and etudes. It is the same every day, in the same order – we don’t start with our pieces before we play through the whole programme from the beginning to the end.   Now, have you ever thought about which type you are? Or does it change from day to day? What have your teachers told you to do? And what is the ideal way to do it?   Since I was a kid, I was always told that it is necessary to do a proper warm up before practicing on my pieces. Because of that, I have alternately been practicing scales, arpeggios, Hanon-, Czerny- and Brahms exercises until I entered the academy. But something I have never questioned myself, is why. Do I really need this? Why is it necessary? Why can’t I just practice my pieces right away?   On the one hand, it is smart enough. You activate your muscles, stretch them and make them relax again so you prepare yourself physically to be ready to play the actual pieces. But you also keep yourself in good shape by practicing your scales on a daily basis. It gives a solid foundation to be able to play difficult pieces with technical challenging passages if you have a warmup routine – it makes it easier to get through the piece. But how long time should you be warming up and what exactly are you going to play? Well, that depends on the situation.   For me, personally, it depends on the physical condition of my fingers that day. If it is -10 degrees outside, I will appreciate to practice all the major scales, where I increase the tempo a tiny bit after every scale, just so my fingers get used to the activity and are being warmed up properly. It goes without saying that I simply can’t play Chopin etudes and Liszt sonata with ice cold fingers – they won’t obey. But in a sunny day, where I can feel the blood plumping into my little finger, I might me honest and say, that I will be so bored if I have to do the same routine. Instead, I might start with a little prima vista to get into my bobble of focus. Or, I simply start with the piece I know less – something “easier” repertoire where I’m forced to practice it slowly, because I can barely play it. In that way, I also make use of my concentration in the morning, where it is best for me to learn new pieces, because my brain is fresh. It is often more fun and less exhausting in a way. After one hour or so, I will change the repertoire to something I can play more fluently – often I recognize that I’m feeling more confident about my playing, because I can pump myself up for this piece. After all, it is not because of the scales and arpeggios I chose to play the piano – it is for the music, making and playing it.   Having said that, you can’t find any merit with exercises and scales whatsoever – they absolutely serve a vital purpose to any pianist. Especially among the younger in order to build up their strength and finger activity, the shape of the hand and relation to the piano (plus intonation and positions if other instruments). It makes it much easier to get use to the key and recognizing the different harmonies. Last but not least, among the older pupil, it makes a good basis in order to keep in shape – for example the Russian school still make their students play them. On the other hand, it can also come dangerously close to ruining the fun for you, and reducing piano playing to a chore, something you are forcing yourself to do. So, it is all about the balance. Maybe you don’t need to practice them every week. It is also healthy to change your routines – like the doctor preaching on how important it is to eat healthy and varied.   Let’s say you are working on a piece that doesn’t have a whole lot of scales or broken chords. Instead, it has some poly-rhythms, great octaves leaps and hand coordination issues, you want to overcome. If this is the case, you might want to look into customizing your own warming up for this specific piece, so your hands are prepared for whatever challenges the song might throw your way. You can even take out that specific place, practice it in different tonalities, octaves and simplify the passage – or even make it more difficult, so you trick your brain to think that it is easy to play when you return your piece.   So, my best advice would be, that you need to adjust your warming up frequently, so it makes sense compared with the pieces, you are working on right now. If you are the type who gets easily bored, then it is maybe not your thing to warm up for a longer session every day. Maybe you can start your practicing with some improvisation? Or if you are in the middle of a stressing period, you might even want to start you day with playing 1-2 easy/slow/less technical challenging pieces through to see where they are – and then work on them. Find smart, entertaining ways to warm up, that sometimes also incorporate the inevitably scales and arpeggios. Maybe you can play together with someone, variate the rhythm, play in thirds or something else. Only your imagination sets the limit!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *