Øvemetoder – men hvordan?

English below☟

 

Langsom øvning. Spil alting med tydeligere artikulation. Spil med metronom. Øv bagfra. Spil en takt, memorer den og gør det igen indtil du har været hele stykket igennem. Det er stensikkert noget, vi har gjort – og måske altid gør, når vi løber med hoved i en mur. For det virker. Men kender du det, at man bliver træt af at køre rundt i det samme hele tiden? På et eller andet tidspunkt har man gjort det så meget, at det bliver en automatiseret handling. Og så er det, at det bliver farligt – for hjernen keder sig og kobler derfor fuldstændig af. Hænderne spiller, vi opfanger det lige knap med ørene, men vi stopper med at tænke og lytte. Og lige præcis hér, øver vi ikke længere optimalt.

Jeg har i dag opstillet nogle forskellige øvemetoder, som både er sjove, legende og mere udforskende. Ved at skifte mellem dem, udfordrer man hele tiden hjernen til at tænke på en ny måde. Det kræver fokus og energi, og jeg lover jer, at i ikke kommer til at kede jer! Men inden i prøver dem af, så tænk lige over hvad formålet med din øvning, lige nu, er. Er det at lære en ny passage? Spille noget i en mere flydende tempo? Fixe et sted, som driller? Memorering? Eller noget helt andet? Først når du har gjort det klart over for dig selv, kan du sammensætte forskellige øvemetoder, som passer til netop dit formål.

 
Sansning

1. Visualisering

Stil noden foran dig. Lad øjnene glide gennem nodebilledet. Beslut dig for, hvor meget du vil spille. Dan et overblik over frasen – retning, struktur, karakter osv.

2. Forestilling

”Hvordan vil jeg spille det?”

Forestil dig, at du skal til at spille det nu. Syng melodien i dit hoved, mens du ser for dig, hvordan du vil spille det. Forestil dig hvordan det vil lyde.

3. Auditiv

Spil som der står på noden. Gør dit bedste for at efterligne den vision, du havde lige før, da du forestillede dig dit spil.

4. Refleksion

Stop op. Analyser dit spil. Hvad gik godt og hvad var mindre godt? Hvorfor? Hvad gjorde du? Hvordan havde du det i kroppen? Sammenfat de vigtigste pointer og konkludér din refleksion.

5. Gentagelse

Gentag proceduren 1-4 mindst 2 gange mere.

6. Næste dag

Inden du starter, luk øjnene og husk tilbage på, hvordan du havde det i går, da du spillede det. Hvordan din krop havde det, hvordan du tænkte og hvordan du spillede det. Det gælder om at genkende følelsen af hvordan og hvorfor du gjorde det godt, samt at genskabe det igen.

 
The Black List

Lav en kopi af de passager i dine stykker, som du har det vanskeligt med. Det kan enten være tekniske eller memoreringsmæssige udfordringer. Klip passagerne ud og lim dem på et stykke A4 papir (eller flere, hvis det ikke kan være på ét).

Hver dag skal du nu bruge 5 minutter på mindst én af passagerne, hvor du øver det med omhu på forskellige måder. Gå derefter til noget andet i din øvning, og vend tilbage til enten den samme eller en ny passage, som du bruger ydereligere 5 minutter på.

Når du har mestret en passage, kan du sætte et rødt kryds over den eller fjerne den fra papiret. Lim evt. en ny passage på, hvis du opdager noget andet vanskeligt.

Formålet med denne øvelse er, at du bevidst arbejder meget intenst med de steder, du har problemer med. Ved at have dette A4 ark, er du sikker på, at du får dem øvet hver dag.

 
Tilfældig øvning

Metode: at spille musikken i en tilfældig rækkefølge.

 • Vælg en frase/sektion/svær passage af dit stykke
 • Gentag den samme frase et par gange og gå videre til den næste
 • Husk at du ikke må spille i rækkefølge fra A til Å når du gentager sektionerne

Formålet med denne metode er, at kunne spille det rigtigt i første forsøg. Du udfordrer hjernen til at være vågen og hurtig i opfattelsen, da fraserne ikke hænger sammen.

 
Varieret øvning

Metode: at spille forskellige udgaver af den samme frase. Du kan fx ændre i:

 • Karakter
 • Artikulation
 • Klangfarve
 • Dynamik
 • Spil modsat af hvad der står
 • Toneart

Formålet med denne øvelse er at kende samt at forstå frasen rigtigt godt i forskellige kombinationer og sammenhænge.

 
Vanskeliggør udfordringerne

Find en frase, du har tekniske problemer med. Gør med vilje frasen endnu sværere ved fx at:

 • Spille i et hurtigere tempo
 • Overdrive dynamikkerne
 • Transponer til en anden toneart, gerne en svær eller en som ligger langt væk fra hovedtonearten
 • Spille frasen igennem 2-3 gange i træk

Formålet med denne øvelse er, at skubbe dine grænser både teknisk, fysisk og mentalt. Så bliver den oprindelige svære passage lige pludselig mindre vaskelig at øve på.

 

Disse 5 metoder kan være en start til dig, som gerne vil løse problemerne på en anden måde end den sædvanlige. Så giv det et skud i den kommende uge – måske finder du endda selv på flere undervejs?

God fornøjelse!

Practice methods - but how?

Practice slowly. Play everything loudly and exaggerate the articulation. Practice with metronome. Start practicing from the end of the piece. Practice one bar, memorize it and do it over and over again until you’ve been through the whole piece. I bet these are some of the methods you have used – and maybe always use when you want to fix something. Because it works. But do you sometimes feel tired because you are doing the same thing again and again? At some point you’ve done it so many times that it becomes automatic. And that’s when it gets dangerous – we get bored and stop thinking and listening, responding on what is happening. And this is when we no longer practice efficiently.

 

Today I’ve made a short list on some of the methods, which are more fun, playing and exploring. If you switch between these, you challenge your brain to think in a different way all the time. It requires focus and energy and I promise, you will not get bored! But before we start, think about what your goal for this practice session is, right now. Is it to learn a new passage? To play something more fluently? To fix a tricky place? Memorizing? Or something different? When you are totally aware of that, you can mix and match different methods that fit your personal needs.

 

Sensation

1.. Visualizing

Put the score up in front of you. Let your eyes slide through the passage. Decide how long/much you will play. Get an overview of the phrase – direction, structure, character etc.


2. Idea

“How will I play it?”

Imagine that you are going to play now. Sing the melody in your head while you visualize your play.


3. Auditory

Play as it’s written. Do your best to imitate the version you visualized before.

4. Reflection

Stop. Analyze what you just did. What was good and not so good? Why? What did you actually do? How did it feel in your body? Summarize the important points and conclude.

5. Repetition

Do the same at least to times more.


6. The day after

Before you start, close your eyes and visualize what you felt yesterday while playing. How did it feel in your body, what was your thoughts and how did you play. Try to recreate as much as possible from yesterday’s session.

 

The Black List

Make a copy of all the tricky passages in every piece you are playing right now. It can be either technical difficult or memorizing passages. Cut them out and put them on a A4.

Every day, you must practice 5 minutes on at least one of the passages. Vary your practice so you don’t always do the same. Then continue your practice with something else, but return to the A4 after a couple of hours and practice that passage again – or another one, for further 5 minutes. When you’ve mastered a passage, put a red cross against it. Then you can put in another difficult passage.

The purpose of this method is to be more aware of the “trouble”-places in your pieces and make sure, that you practice them properly. By having them all at the same place, you definitely will not forget to take care of the passages.

 

Accidental practice

Method: to practice the piece in an accidental order.

 • Choose a phrase/section/difficult passage of your piece
 • Repeat the same phrase a couple of times and then continue to the next
 • Remember that you can’t play from A to Z when you repeat the sections

The purpose of this method is to do it right in the first attempt. You challenge your brain to be awake and quick to respond because the phrases are not connected with each other.

 

Variated practice

Method: to play different versions of the same phrase. You can change in for example:

 • Character
 • Articulation
 • Sound
 • Dynamic
 • Playing the opposite of what is written
 • Tonality

The purpose of this methods is to know and understand the phrase in different combinations and connections.

 

Complicate the difficulties

Find a phrase you find technically difficult. Now make it even more difficult on purpose, you can for example:

 • Play in a faster tempo
 • Exaggerate the dynamics
 • Transpose to another tonality, with pleasure a tonality far away from the original
 • Play the phrase through 2-3 times in a row

The purpose with this method is to push your limits both technically, physically and mentally. In the end, the passage would not seem so impossible anymore.

 

These 5 practice methods could be a start for you, who want to solve the problems in a different way than usual. Give it a try in the coming week – maybe you will even find your own methods on the way?

 

Have fun!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *