Motivation – øvning i det kolde og mørke

English below ☟

Vi mærker det på den faldende temperatur, som nærmer sig under frysepunktet. Vi mærker det på vejret – det regner, det er gråt og trist og vores sommerhumør daler stille og roligt i takt med, at dagene bliver kortere og kortere. Der er kommet julelys på gaderne – det eneste vi har lyst til, er at tage den varme dyne med ind på sofaen og drikke varm kakao og spise æbleskiver.

 

Det er især i slutningen af november, vi rammer bunden i øveprocessen. Vi har mere eller mindre været i gang uafbrudt siden august – vi har øvet os flittigt, lært nye stykker og teknikker, knoklet derudaf, og nu har vi snart ikke mere energi at give af. Vi er kørt lidt trætte og trænger egentlig bare til ferie. Men hvis allerede dagene føles endegyldige lange, hvordan skal vi så kunne klare os 4 uger endnu?

 

Den manglende motivation er noget, vi alle kan nikke genkendende til. Den kan ramme os lige så pludseligt fra den ene dag til den anden – hvis ikke, den allerede har gjort det. Men der er kun lidt over en måned tilbage af 2018, og hånden på hjertet – vil du så virkelig ”give op” nu? Er det ikke lidt federe at give den en ekstra skalle, så vi kan starte 2019 med at tænke stolt og glædestrålende tilbage på, hvor meget overskud vi havde i december, mens de andre render rundt og julestresser?

 

Så, du vil gerne have din motivation tilbage? Men ved ikke hvordan? Bare rolig, jeg ved, hvor du skal starte.

 

1. Sæt dig hen til instrumentet

Oftest er dét at starte sin øvning det sværeste skridt. Det er ligesom at tage opvasken – har du en håndvask fyldt med beskidt service, er det svært at overskue at skulle vaske det hele op på én gang. Men hvis du blot tænker på at vaske én tallerken først, eller endda putte bestik i opvaskemaskinen, er det faktisk nemmere at blive ved end at stoppe, når du først er gået i gang. Så i stedet for at tænke på, at du skal øve i en time, memorere en hel koncert eller øve dine 12 orkesteruddrag, så start bare med at stemme dit instrument eller spille en skala. Når først du er i gang, kan du lige så godt øve bare en lille smule – og hvem ved, måske bliver du så grebet af det, at du får lyst til at øve mere?

 
2. Sæt små mål

Vær specifik med, hvad du vil med din øvning. Skal du lære 4 nye fraser de næste 20 minutter? Skal du memorere et uddrag fra et stykke? Lave en gennemspilning?

Små, konkrete mål, hjælper dig med at holde dig i gang. Og så er der ikke noget mere motiverende end at krydse det af på listen, når du har gjort det i løbet af din øvesession. Husk at belønne dig selv – fx med en pause, en kop te eller andet. Lige så snart hjernen har forstået belønningssystemet, er den ”villig” til at gøre det igen – og så bliver det endnu nemmere at øve dig.

 

3. Små ændringer gør en verden til forskel

Øver du altid på de samme tidspunkter? Ved det samme sted eller lokale? Prøv midlertidigt at gøre noget anderledes. Hvis dit instrument er transportabelt, kan du nemt skifte fra det ene rum til det andet – men husk at tage alting med dig (blyant, viskelæder, metronom osv.), så du ikke mangler noget. Hvis du derimod spiller fx klaver, kan du evt. tage dine noder, computer, blyant og et par gode høretelefoner med på en café, foran pejsen eller et helt tredje sted, så du kan prøve noget mentalt øvning. Måske giver det dig fornyet inspiration?

 

4. Øv med forskellige teknikker

Prøv at spille dit stykke i forskellige tempi, artikulation, dynamik og klang – kun fantasien sætter grænser. Når du hele tiden skifter mellem hvad du gør, holder du hjernen i gang og du vil aldrig kede dig. På den måde kan du også holde ud at øve i længere tid.

 
5. Isolér problemstederne

Spring dem ikke over. Sjusk ej. Det er ikke lige meget. Jo mere du ignorerer dem og håber på, at de kan fixes af sig selv, jo mere frustreret bliver du, når det ikke bliver bedre. Og der er ikke noget mere demotiverende!

Så skriv dem ned, cirkl dem eller gør dem synlige. Øv stederne separat, skift mellem dem – men øv dem flere gange i løbet af en dag. Kær dig om dem, så vil de også belønne dig – og når du kommer til performance-dagen, vil du takke dig selv.

 
6. Fordel din øvning ud

Der er ingen, som kan koncentrere sig og øve fokuseret 3 timer i streg. Har du tiden til det, så spred din øvning ud, fordel dem i blokke. Måske øver du 2x 45 minutter med 5 minutters pause mellem dem. Eller 1 times øvning efterfulgt af 30 minutters pause. Det er op til dig selv. Men gør det klart, hvad du gør, så du ved, hvor lang tid du har med at gøre.

 
7. Find inspiration

Lyt til indspilninger – men ikke kun indenfor dit eget instrument. Hvis du spiller klaver, kan det være en rigtig god idé at lytte til orkesterværker. Der er mange instrumentgrupper og klangfarver, du kan efterligne. Er du messingmusiker, så lyt fx til en strygerkvartet – måske opdager du noget nyt? Alle kan lære af alle i musikkens verden!

Spil dit stykke for nogen og spørg dem, hvad de synes – også selvom du ikke er ”klar” med stykket endnu. Jo flere gange, du udsætter dig selv for noget, der minder om en performancesituation, jo hurtigere kommer den derop, hvor det virkelig når op at ringe.

Måske kan du endda spille sammen med nogen? Duetter, kammermusik, 4-hændigt, prima vista – mulighederne er mange! Det er altid sjovere med selskab – og meget mere motiverende!

Prøv ad! Og også på den dage, hvor motivationen er lav og du ikke rigtig gider. Det kan godt betale sig alligevel – nogen af mine bedste øvesessions er faktisk på de dage, hvor jeg har formået at få slæbt mig gennem regn og kulde på skolen for at øve. Selve turen føles altså også som sejren i sig selv! ?

Motivation – practicing in the cold and darkness

The temperature is getting closer to the freezing point. It is raining, and the sky is grey and sad. Our summer mood is gone – just like the light, and the days are getting shorter and shorter. There are Christmas lights on the street, and all we want right now is to wrap ourselves up in a blanket and drink hot chocolate on the coach.

 

It is especially in the end of November our practice process hits the bottom. We’ve been working hard since August – practicing, learning new pieces and trying out different techniques. Now, we don’t have much energy left. We are getting tired and we could really use some vacation. But if the days are already endless, how are we supposed to carry on for another 4 weeks?

 

The lack of motivation is something we can all recognize. It hits us from one day to another – unless we are already suffering from it. There are only one month left of 2018 – so be honest with yourself, do you really want to “quit” now? Isn’t it nicer to give a little extra, so we can start 2019 by looking proudly back on the last month? How much energy we had while everybody was stressing out because of Christmas?

 

So, you want your motivation back? But you don’t know how? Don’t worry, I have an idea of where you could start.

 

1. Go pick up your instrument

Often, getting started on your practicing is the most difficult part. It is like washing dished. If you have a sink full of dished, you are likely to pull it off. But if you think that you only have to wash one single dish, or just put them into the dish washer, it often ends up being easier to continue than just quit. So instead of thinking that you have to practice for 1 hour, memorize a whole concerto or practice your 12 experts, just start with tuning your instrument or play a scale. When you are at it, you might as well continue – just for a bit. Who knows, maybe you will actually want to after a while.

 

2. Set small goals

Be specific on what you want with your practice. Are you going to learn 4 phrases the next 20 minutes? Memorizing something from a piece? Playthrough?

Small, concrete goals keep you on the right track. And besides, it is really motivating to check it off the list when you are done. Don’t forget to reward yourself with a cup of tea, a break or something else. As soon as your brains gets the idea of the rewarding system, it is more likely to do it again – and then, practice becomes easier.

 

3. Small changes makes big differences

Are you always practicing at the same time? At the same spot or room? Try to change it for a while. If your instrument is easy to carry, bring it to another room – but remember to take everything you need with you (pencil, rubber, metronome etc.), so you aren’t missing something. But if your instrument is piano, you might want to take the scores, computer, pencil and a pair of great earphones to a café, in front of the fireplace or somewhere else to do a bit of mental practice. Maybe it will give you new inspiration?

 

4. Practice with different techniques

Try to practice your piece in different tempi, with different articulation, dynamics and sound – there are no limits! When you change the way of how you practice all the time, you keep your mind fresh and will never be bored.

 

5. Isolate the problems

Don’t just skip them. Never! It does matter. The more you ignore them and hope that they can be fixed by themselves, the more frustrated you will be when you realize they are not getting better. It is really demotivating!

Write them down, make a circle around them – make them visible! Practice the places separately, go back and forth and do practice them more than once per day. Pay attention to them and they will reward you – and you will thank yourself during performance!

 

6. Practice in blocks

Nobody can concentrate 3 hours without breaks. If you have the time, divide it more up. Maybe you want to practice 2x45 minutes with 5 minutes break in between? Or 1 hour of practice and then 30 minutes break? It is completely up to you. But be conscious about what you do, then you will know how much time you have to do with.

 
7. Find inspiration

Listen to recordings – but not only to your own instrument. If you play the piano, it is a really great idea to listen to orchestral works. There are many instrument groups and different sound one could possibly imitate. If you are a brass player, you could go listen to a string quartet – maybe you discover something new? Everybody can learn from each other in the world of music.

 

Play your piece for somebody and ask for their opinions – even if you aren’t “ready” with your piece. The more you put yourself into a performance-like situation, the quicker you can imagine the end result.

 

Maybe you can even play together with someone? Duets, chamber music, 4-hands, prima vista – there are many options! It is always more fun when you have company – and it is more motivating.

 

Try it out! Even on those days, where you aren’t motivated. It pays off. Some of mine best practice sessions are actually on those days where I force myself to get out in the rain and walk to school for practice. Even the trip to school feels like victory itself – if I can manage that, I can manage practicing! ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *