Motivation – hvad er det for mig?

English below☟

Plejer du at tonse derudaf med 120 km/t – men nu er det som om, der ligger en betonklods på din indre bremse? Som om dit kreative og energiske jég pludselig er helt vildt træt og orker ingenting?

Plejer du at elske dit job og brænde for dit arbejde – men du kan ikke længere se meningen i galskaben? Som om at glæden ved at gå på arbejde er væk, og arbejdsdagen er ørkesløs lang?

Eller plejer du at være systematisk og effektiv, men nu kan du hverken se hoved eller hale i det hele? Plejede du at hilse på dine kollegaer med et imødekommende smil, med tonsvis af overskud til at hjælpe andre – men nu orker du ikke engang selv at bede dem om hjælp længere?

For de fleste der vender tilbage efter en lang sommerferie, er det måske ikke et nødvendigt emne endnu – ofte er de topmotiverede og vil bare gerne i gang med at spille. Men inden vi får set os om, er vi i midten af oktober og gassen er allerede gået af ballonen. Så lad os da bare være på forkant og prøve at forhindre det i at ske.

Kan du nikke genkendende til spørgsmålene foroven?

Bare rolig. Det betyder det ikke, at du er syg eller bipolar. I virkeligheden sker det for forbavsende mange. Du er blot en ildsjæl, som har mistet visionen ud af syne for en, forhåbentlig, kort stund. Måske har dine kollegaer endda slet ikke lagt mærke til, at alting ikke er, som det plejer at være hos dig – men du er røget i en grøft af mismod og manglende mening.

Det kan komme som en stor overraskelse hos dem, der oplever det for første gang. Du har svært ved at se dig selv i øjnene, eftersom du ikke kan genkende dig selv – det er en side, du ikke har lyst til at være. Derimod hvis det er sket flere gange før, er tanken måske snarere ”for fanden, ikke nu igen!” Men lad os da bare være ærlige: du magter det ikke! Det kan dræne dig fuldstændigt for håb og energi, også selvom du er klar over, at det bare er for en periode, og at du nok skal komme op i gear igen. Du skal ”bare lige” finde gejsten – lige nu ligger det bare så langt væk, og du ved ikke rigtig, hvad du skal stille op. Men motivation kommer ikke af sig selv – du skal selv finde den!

Men hvad er motivation egentlig?

Motivation er et begreb, som beskriver den drivkraft, der får os til at handle som vi gør. Det opfordrer derfor til en aktiv handling – fysisk eller mentalt. Det er en proces, hvor en målrettet aktivitet initieres og fastholdes – men det kræver også, at man skal kunne fastholde sit engagement undervejs.

Okay, det har jeg forstået. Men hvad kan jeg så selv gøre?

For det første: den selvmedlidenhed og medynk, du føler – drop den. Det er nu din opgave at hive dig selv op fra kulkælderen. Du bliver nødt til at forstå, at andre ikke kan hjælpe dig, hvis ikke du selv vil have hjælp. Når først du er fast besluttet på at gøre noget ved det, kan vi begynde at bevæge os videre ned ad listen:

  1. Lyst og interesse

Først og fremmest skal du kende til de to typer motivation, man typisk skelner mellem – den indre og ydre. Indre motivation er drevet af lyst, nysgerrighed og interesse. Det skal være noget, som du kan lide og som du synes er sjovt. Her er kendetegnet, at man ikke er drevet af udefrakommende konsekvenser – det er så nydelsesfuldt, at selve handlingen er belønningen i sig selv og yderligere opmuntring er derfor ikke nødvendig.

Så, helt seriøst, spørg dig selv:

Hvorfor spiller jeg musik? Hvad er mit drive? Hvorfor synes jeg, det er sjovt?

Er det den euforiske følelse efter en lang koncert? Den fredfyldte følelse og nydelsen under en performance? Eller måske følelsen af at kommunikere via musikken, mere end man kan med ord? Uanset hvad, er det vigtigt at tænke over og huske på. På den måde kan det hjælpe på ens motivation til at komme tilbage til det oprindelige engagement.

  1. Mål og belønning

Her er der mere tale om ydre motivation, udøvelsen af en aktivitet for at opnå et udfald. Vi kender det sikkert alle fra dagligdagens gøremål, de ting vi bliver nødt til at gøre inden deadline – altså et mål efterfulgt af et ”resultat”. Vi skal følge vores børn i skole, tage på arbejde eller selv i skole inden klokken ringer ind – hvilket resulterer i enten et lettelsessuk eller plagen af den dårlige samvittighed over ikke at have nået det i tide. Vi skal præstere på arbejdet eller i skolen, overholde deadlines og helst nå alle de ting på vores to do liste inden vi får fri – som vil ende med enten en vaskeægte high-five til os selv samt anerkendelse fra kollegaer eller et næsten umærkeligt drag om munden fra overordnet, som vil få os til at krympe tæer.

Det samme gør sig gældende indenfor musikkens verden. Vi skal måske øve os for at komme velforberedt til time – så vi kan få ros fra læreren. Eller også skal vi øve os til en kommende koncert, så tingene sidder fuldkommen i skabet – så vi kan få vores velfortjente bifald fra aftenens publikum. Eller måske det er vi helt nede i det lavpraktiske: vi skal kunne beholde vores job for at betale for huslejen. Uanset hvad, vil der altid være et direkte eller indirekte mål, med vores øvning – og i sidste ende kan det være dét, som gør, at vi kommer op og ud ad døren om morgenen.

Så spørg dig selv:

Hvad er mit mål? Hvilken belønning får jeg, hvis jeg opnår det? Hvordan kommer jeg derhen?

  1. Repertoire

Et vigtigt og uundgåeligt punkt på dagsordenen. Vi har sikkert alle hørt eller læst om FLOW – den tilstand hvor man er så opslugt af en aktivitet, så man bliver fyldt med en intens følelse af tilfredshed og styrke, at man helt glemmer tid og sted. Og tro det eller ej, men det passer faktisk – også på øvning.

Hvis vi øver på noget, som er for nemt eller hvis vi hele tiden øver på den samme måde, begynder hjernen at kede sig og vi bliver hurtigere træt. Hvorimod hvis man vælger et repertoire, som ligger lige på grænsen på hvad man kan og ikke kan spille, er det pludselig sjovere at øve sig, fordi du hele tiden bliver udfordret – men ikke mere end, at du sagtens kan løse problemerne ved blot at anstrenge dig nok.

Så for at starte ét sted, kan du lave en liste over dit repertoire lige nu:

Hvad går du og øver på? På hvilke områder udfordrer mit repertoire mig – og hvad mestrer jeg allerede?

Er det ét stykke, du er i gang med at indstudere eller har du et større repertoire, hvor du både skal vedligeholde, indstudere og øve performance? Det er vigtigt også at sætte ord på, hvad du allerede kan. Husk hele tiden at give dig selv det velfortjente klap på skulderen, når noget går godt, fremfor kun at fokusere på den lange liste med ting, du skal forbedre – dét er ikke særligt motiverende.

  1. Læringsmiljø

Vi kender det faktisk alle sammen godt. Hvis vi har været til en koncert med en professionel, fået en øjenåbner til en masterclass, læst en tankevækkende artikel eller set en motiverende film – vi bliver inspirerede og får lige pludselig mere gejst til at udrette noget med vores liv.

Der er en fin balancegang mellem inspiration og motivation – men det er individuelt. Nogen bliver inspireret af at være i et læringsmiljø, hvor de spiller sammen med jævnaldrende mens andre lærer bedst når de får undervisning i høj kvalitet.

Derfor, spørg dig selv:

Hvad inspirer mig? Hvordan lærer jeg bedst – og hvorfor?

Når først du har reflekteret over dét, er det nemmere at finde og tilpasse dig dit optimale læringsmiljø.

Til sidst, men ikke mindst, skal man huske på, at ingen af os er ens og vi reagerer derfor forskelligt i forskellige situationer. Derfor findes der heller ikke en endegyldig model/teori, der gælder for alle i en bestemt situation – ej heller for samme person i forskellige situationer. De fire punkter skal derfor ses som komplementære, som kan supplere hinanden sammen med dine egne oplevelser og erfaringer. Men uanset hvad, vil det være et godt sted at starte.

Tilbage er der kun at ønske jer held og lykke – jeg håber, I kan bruge dette indlæg til at finde frem til hvad der netop er jeres motivation.

Motivation - what is it for me?

Are you used to go with full speed – but now there is a thick brick on your inner brake? Like your usual creative and energetic self suddenly is running out of battery?

Do you usually love your job and are excited about going to work, but now it is hard to even get the meaning in the madness? Like the feeling of joy is completely gone and the workday is too long?

Or are you usually the systematic and efficient type, but now you can’t make head or tail of everything? Maybe you used to greet everybody with your obliging smile and loads of energy to help your colleagues, but even the thought of asking others for help is overwhelming right now?

For most people who is returning from a long vacation, motivation is maybe not the most necessary topic right now – often they are top motivated and just want to start playing again. But before we look around, we are in the middle of October and you are already running out of gas. So, let’s just be at the forefront of it and try to prevent it from happening.

 
Can you recognize one of those questions above?

Don’t worry. It doesn’t mean that you are sick or bipolar. In fact, surprisingly many people have experienced it before. You are just a fiery soul who has lost sight of your vision for a short while. Your colleagues might not even have noticed that everything isn’t what it supposed to be – but you have disappeared into a dark ditch with dejection and lack of meaning.

It could be a big surprise if you haven’t been there before. You can’t look yourself in the mirror because you can’t recognize yourself – you don’t want to be this person. But if it happened several times before, you may think “oh hell, not again!” But let’s be honest: you just can’t cope with it! It will drain you for hope and energy, even though you know that it is only a period and then you will get back to business. You “just” need to find the spark again – but right now it seems so far away, and you don’t know what to do or where to start. But motivation doesn’t come by itself – you have to find it yourself!

 

But what is motivation?

Motivation describes the motive which makes us act the way we do. It is an open invitation to an active action – physically or mentally. It is a process where a purposeful activity initiates and maintains – but it also requires keeping the engagement during the whole process.

 
Okay, I get it now. But what can I do myself?

Well, first of all: let go of the self-pity and compassion you feel. It is your job to pull yourself up. You need to understand that other people can’t help you if you don’t want to help yourself. Not until you are resolved, we can start going through the list:

  1. Desire and interest

There are two types of motivation – inner and outer. Inner motivation is carried by desire, curiosity and interest. It has to be something you really like, something you think is funny. What is characteristic is that you are not driven by outer consequences – the act itself is a pleasure and a reward itself, so you don’t need further encouragement.


So, seriously, ask yourself:

Why do I play music? What drives me? Why do I think it is funny?


Is it the euphoric feeling after a long concert? The peaceful feeling and enjoyment during a performance? Or maybe the feeling of communication in a different and more intense way that word can’t express? No matter what, it is important to reflect about and remember. In this way, it can help to motivate you to get back in the original engagement.

 

  1. Goals and rewards

This is more about outer motivation, using an activity in order to get a result. Actually, we all know it from our daily routine. All the things we have to get done before the deadline – a goal followed by a “result”. We need to escort our children to school, go to work or to school ourselves before the bell rings – which will end with either a sigh of relief or the feeling or guilt because we didn’t make it in time. We have to do our best at work and tick off all the tasks from our to-do lists before we are free – which results in either a genuine high-five to ourselves and acknowledgement from our colleagues or an imperceptible twitch on the lips from our superior that will make us shrink our toes.  

It is the same thing within the world of music. We have to practice in order to be prepared for our lesson – so the teacher can praise us. Or we have to practice to the upcoming concert, so everything sounds as it should – so we can enjoy the well-deserved applause from the audience. Or maybe the old, practical thought: we have to keep our job in order to pay the rent. No matter what, there will always be directly or indirectly goals for our practice – and in the end this could be the reason we get out of bed in the morning.


So, ask yourself:

What is my goal? What will I be rewarded with if I reach my goal? How do I reach my goal?

 

  1. Repertoire

An important and unavoidably point on the agenda. Sure, you must have heard or read about FLOW – the state of mind where you are so concentrated about an activity which fills you with satisfaction and strength, that you are completely unaware of time and place. And believe it or not, it works – also in practice.

If we practice on something which is too easy, or if we play the same way as we always do, our brain will start to be bored. Whereas if you choose a repertoire which is just in the right spot of what you can and cannot play, it suddenly becomes funnier to practice because it challenges you all the time – but no more than you actually can solve the problems if you try hard enough.

So, just to begin somewhere, you can make a list of your repertoire right now:

What are you practicing on right now? In which area does your repertoire challenge you – and what do you already master?

Are you learning a new piece, or do you have a bigger repertoire where you both have to maintain, learn and practice performance? It is also important to remember yourself of what you already can. Don’t forget to high-five yourself when something is going well – you deserve it! Besides, it is not very motivating only focusing on the long list of what you can do better.

 

  1. Learning environment

We all know it. The feeling after a fantastic concert with a professional, if we have had an eye-opening experience at a masterclass, read a thought-provoking article or seen a motivating movie – we are inspired and suddenly have more spirit to do something meaningful with our lives.

There is a fine balance between inspiration and motivation – but it is individual. Some finds inspiration in a learning environment where they play together with other people, whereas others learn best if they get high quality lessons.


Therefore, ask yourself:

What inspires me? In what way do I learn best – and why?


When you have been reflecting about this, it is so much easier to find and adjust your optimal learning environment.


Last but not least, you have to remember that nobody is identical and we all react differently in different situations. There aren’t a final model/theory that works for everybody in a concrete situation – nor for the same person in different situations. These four points must be seen as complementary, which can supply each other together with your own experiences. But no matter what, it will be a good place to start.

What is left now is only my wish to you all – good luck! I hope that you can use this article to find out what truly inspires you.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *