Målsætninger – hvordan gør vi dem s.m.a.r.t?

English below ☟

Vi kender det alle sammen godt – de øjeblikke, hvor vi er trætte af at falde tilbage til de gamle vaner. De øjeblikke, hvor du står i situationen og tænker, ”Nu gjorde jeg det sgu igen”. I et drastisk forsøg på at gøre tingene bedre, går vi over i den modsatte boldgade og sætter måske lidt for ambitiøse mål for os selv, for nu skal der altså ske noget! At falde i fælden og sætter lidt for urealistiske og høje mål er noget, der er uhyggeligt normalt, når vi gerne vil ændre noget i vores liv. Men hvis du bare sætter dig for nogle mål uden at have en klar idé om, hvordan og hvorfor du gerne vil opnå dem, vil det ikke på nogen måder hjælpe på din udvikling – ej heller på din musiske karriere.

 

Hvis du vil gøre fremskridt, er første skridt at være ærlig med dig selv. Hvad vil du egentlig gerne opnå? Dine målsætningen bør stemme overens med dine forhåbninger. Du bliver nødt til at være klar over, at succes kræver, at du rent faktisk gør noget aktivt for det – og at målsætningerne ikke bare er en mental to-do-liste, du skal krydse af løbende. Så i stedet for at være skuffet over dig selv, hvis du ikke når dine mål, er det vigtigere at lære at sætte de rigtige mål fra start af. Men hvordan gør man så lige det?

 
1. Gør dine mål S.M.A.R.T

Som sagt er første skridt i målsætningen, at du gør dig nogen tanker omkring, hvad du vil opnå i fremtiden. Men nogle gange kan det store billede og de mange muligheder være overvældende, forvirrende og svære at overskue. For at hjælpe dig godt på vej, skal du sørge for, at dine mål er:

S: specifikke – tænk gerne i detaljer, hvad er det helt præcis, du vil opnå?

M: målbare – hvor du kan se en udvikling og en forbedring

A: altid opnåelige – ikke for svære, men heller ikke for nemme mål, så du bliver doven!

R: relevante – for din udvikling eller karriere lige nu eller i den nærmeste fremtid

T: tidsbegrænset – hvornår vil du kunne ”krydse” det af på listen?

 

2. Motiverende mål

Sørg for, at dine kortsigtet mål peger i retning af dine langsigtede mål og generelle passion. Du skal glæde dig til at opnå dem og virkelig brænde for at arbejde for dem. Hvis dine mål er motiverende, vil du føle dig helt ubeskrivelig stolt og glad, når du endelig opnår dem – og det giver blod på tanden til at arbejde endnu hårdere for dine næste mål, for nu ved du, at du kan!

Selvfølgelig er det umuligt at føle sig inspireret hele tiden – men professionelle fagfolk behøver heller ikke den konstante inspiration. De arbejder bare derudaf – det er bare noget, de gør. Og det bør vi også.

 

3. Egne begrænsninger

Vi har alle sammen den ultimative, store drøm, vi gerne vil realisere en skønne dag – og det er da også helt okay, det bør alle have! Men som musikere, er vi også nødt til at have en forståelse for, hvad vores evner rent faktisk omfatter – og hvor meget vi kan udrette i forhold til at nå de kortsigtede og langsigtede mål. Her er det smart at tænke baglæns.

Hvad vil du gerne opnå om et år?

Hvad kræves der, at du har gjort om et halvt år?

Hvilke skridt hjælper dig på rette vej indenfor de næste par måneder?

Hvad skal du gøre nu?

 

4. Det er ok at rette til!

At sætte mål for dig selv er en kunst – vi kan kun lave en cirka plan for, hvordan vi forestiller os, det kommer til at foregå. Men der vil altid være øjeblikke, hvor du bliver nødt til at justere lidt i planerne, fordi du støder på andre udfordringer. Det skal du ikke være bange for! Bare fordi du er ”bagud” i planen, eller fordi der er nogle af målene, som kræver mere tid end andre, betyder det ikke, at du ikke gør dig umage og gør fremskridt. Så længe du vil nå dit mål og arbejder for det, så skal det nok komme!

 
5. Involvér andre

Selvfølgelig er du torveholder for at nå dine mål. Men nogle gange kan det være nemmere, når du giver dig selv en deadline. Fortæl en ven, familiemedlem, kæreste eller en anden person om dine målsætninger – på den måde har du en udefra, som ”holder øje” og tjekker op på din proces. Der vil være større sandsynlig for, at du får gjort det, der skal til, fordi du har sagt det højt og ”lovet” det.

 

6. Belønninger

Tillad dig selv at fejre din succes hver gang du opnår et delmål eller har gjort et godt stykke arbejde hen imod det næste mål. Hjernen husker på belønninger og vil i fremtiden reagere mere positivt og hårdtarbejdende på det næste mål, fordi den ved, hvad der venter. Derudover har du også fortjent det efter al det knokleri. Så giv dig selv et klap på skuldrene!

 

Husk at det vigtige ikke lægger i at presse dig selv for at opnå dine mål – men det er selve processen, at du rent faktisk gør noget aktivt for at udvikle dig, der er essensen i dine målsætninger!

Goal settings – how to make them smart

We all know it – these moments where we are tired of falling back to the same old patterns. Those moments where you take yourself thinking, “Oh, I did it again”. Because we desperately want to change things to the better, we tend to set maybe too ambitious goals to ourselves, thinking – now it has to happen! Falling into the cycle of setting unrealistic and vague goals is common when we want to chance something in our lives. However, setting goals without a clear idea of how and why you want to achieve them is not going to help your development – and wither on your musical carrier.

In order to make progress, the first step on the road is to be honest with yourself. What do you actually want to achieve? Your goals must align with your aspirations. You need to be aware of that success needs that you have to do something actively for it. The goals you set are not just a mental to do-list. So instead of feeling disappointed when you aren’t where you want to be down the road, the more important matter is to learn how to set goals the right way in the first place. But how do we do that?

 

1. Make your goalsetting S.M.A.R.T

As I said before, the first step to setting any goal is to take a glance at what you want to achieve in your future. But sometimes, when looking at the bigger picture and all the possibilities, it can be overwhelming, confusing and difficult to handle. Instead, you need to set goals that are:

S: specific – think in details, what exactly do you want to achieve?

M: measurable – where you can see a development and progress

A: attainable – not too difficult, but nor too easy either, then you just get lazy!

R: relevant – for your own development in your life or carrier right now and in the nearest future

T: time-bound – when do you want to check it off the list?

 

2. Motivating goals

Make sure that your short-term goals are in line with your long-time goals and overall passion. You have to will it enough and really want to work for it. If your goals are motivating, I guarantee you that you will feel incredible when you finally get to check them off the list. And that gives extra energy in order to work even harder for the next goal – because now you know that you are able of achieving them!

Of course, you will not feel inspired all the time – but look at the professionals. They don’t constantly need inspiration to get things done – they just go to work.

 

3. Your own limits

We all have our ultimate, big dream we want to realize one day, and there is nothing wrong with that. In fact, we should all have them. But as musicians, we need to understand what we are capable of achieving for our short-term and our long-term goals. It will be really smart here to think backwards.

What do you want to achieve in one year?

What needs to be done in 6 month?

What will help you in the right way with the next few months?

What do you need to do now?

 

4. Don’t be afraid to adjust

Goalsetting is an art – we can only draw a pattern for which road we think, we will walk. But at some point, adjustments will need to be made, and that’s more than okay! Don’t ever be afraid to adjust a goal to make your life a little bit more doable. Just because you are behind schedule doesn’t mean you are not making the effort!

 

5. Have someone hold you accountable

Of course, you are responsible for achieving your goals, but sometimes it is just easier to have a deadline. Talk to a good friend, family member, your girl/boyfriend or another person about your goals and let them check up on your process. Chances are that you will work even harder to get things done because they hold you accountable.

 

6. Treat yourself

Allow yourself to celebrate your success every time you reach a goal or have done a great effort. Your brain remembers the treats and in the future, it will react more positive when you are working towards your goal because it knows what to come. And, you have truly deserved it, after all. Give yourself the high five, you deserve!

 

Remember not to put too much pressure on yourself in order to reach your goals. Life will get in the way sometimes, so the what more important is that you are actually making an effort to succeed and achieve your goals!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *