Koncentration og fokus – men jeg skal bare liiiiige…

English below☟

Koncentration er en central faktor for vores liv og den måde, vi gebærder os på. Den dækker over vores evne til at fastholde fokus på noget bestemt – enten noget fysisk (eksternt) eller vores egne tanker (internt). Nogen mennesker er født med en god koncentrationsevne uden lige, mens andre kan blive mere påvirket af alt det flimmer, der foregår rundtomkring. Men har man svært ved at holde fokus, har det direkte betydning for vores evne til at lære nyt, både fysiske og mentale færdigheder. Det er selvsagt vigtigt at have en god koncentration, når vi øver os – men nogle gange kan det være svært at finde ind til fokusboblen. I dag kommer jeg med 6 gode råd til at skærpe din koncentration.

 

1. Sluk mobilen

Den moderne teknologi kan være den største hæmsko for en bedre koncentration. Til daglig bliver vi bombaderet med mange inputs fra forskellige platforme – Facebook, Instagram, SnapChat, Twitter, mails osv. Det er svært at holde fokus i øvningen, når ens telefon hele tiden lyser op, vibrerer eller hvis man føler sig forpligtet til at svare med det samme. Man når aldrig at fordybe sig helt, fordi ens fokus skifter undervejs og tankerne vandrer fra det ene til det andet. Selvom fingrene måske arbejder og du læser noderne foran dig, vil det være vanskeligt at huske hvad du laver, fordi tankerne reelt er andetsteds og noderne ikke registreres i bevidstheden.

Derfor: Sluk mobilen (eller sæt den på flight mode) i den ene time eller to, du øver dig. Verden går ikke under bare fordi du ikke tjekker de sociale medier. Du går ikke glip af noget! Til gengæld vil du få mere ud af din øvning, når du ikke bliver forstyrret undervejs, hvilket gør at du højst sandsynligt når mere end hvad du ellers ville – og derfor hurtigere kan komme ud af øvelokalet og være tilstede i nuet.

 
2. Tjekke tid

Vi kender det sikkert alle sammen. Vi har kun en time i et øvelokale før vi bliver smidt ud, inden et møde eller en time. Vi bliver nødt til hele tiden at kigge på uret for at holde styr på, hvor mange minutter vi har brugt på de forskellige øvelser og hvor lang tid vi har igen. Men ved jævnligt at skæve til uret, stresser vi faktisk vores underbevidsthed mere, end vi er klar over.

Derfor: Sæt en alarm så den ringer 10 minutter inden du skal gå. På den måde skal du ”bare” koncentrere dig om at øve og kan tage dig tid til at fokusere på enkelte steder, der driller i stedet for at blive stresset over at overholde en tidsplan. Så når du dét, du når i løbet af den tid, men til gengæld vil du højst sandsynligt have fikset flere problemer end ellers. Når alarmen ringer, har du stadig 10 minutter til at afrunde din øvning og pakke sammen uden at stresse.

 

3. Hav en plan

Der er ikke noget værre end at gå ind i øvelokalet med en ”jeg har så meget jeg skal nå, hvad skal jeg øve på først?” eller en ”jeg har hele dagen, så jeg skal måske bare liiiiige…”-følelse. Aftal med dig selv på forhånd, at du øver koncentreret i fx 30 minutter og derefter holder en lille 2-minutters pause eller lignende. Vær klar over, hvad du vil øve på i det aftalte tidsrum.

Derfor: Har du mange ting, du skal have kigget på, så skriv det ned som en to-do-liste. Det skaber et bedre overblik og slipper for at bruge krudt på at huske det hele. Husk ikke at dynge flere ting på listen end, hvor lang tid du har tænkt dig at øve – og sørg for at holde fri, når du har strøget den sidste ting på listen, så du kan lade op til næste dag.

 

4. Hold pauser

Der er lavet mange undersøgelser som viser, at hjernen ikke kan koncentrere sig længere end 20-30 minutter ad gangen. Derfor bliver pauser også nødvendige, hvis du vil opnå en optimal øvning. Måske er du en af dem, som tænker ”Pauser? Sådan noget vrøvl, det har jeg ikke tid til med min kalender… jeg kan sove, når jeg bliver gammel” og kører derudaf med 110 km/t. Men her tager du fejl. Både søvn og pauser er sindssyg vigtige, når du skal lære nyt. Stoffet har nemlig brug for tid og ro for at bundfælde sig.

Der er faktisk lavet et eksperiment på klaver:

Gruppe A terpede det nye, svære stykke hele natten

Gruppe B fik en god, lang nattesøvns-pause

Hvem klarede sig bedst dagen efter?

Selvfølgelig gruppe B. Musikken havde nemlig fået tid til at bundfælde sig og falde på plads for dem. Hjernen bearbejder stoffet af sig selv, når du slapper af og tænker på noget andet.

Derfor: Husk at tage dig tid til at lave ingenting. Nogen har brug for mange og lange pauser, mens andre har det fint med at holde færre og kortere pauser. Men i stedet at sidde med hovedet limet til skærmen, kan du også glo ud i luften, få lidt frisk luft, brug din krop fysisk fx ved at løbe, træk vejret – bare i to minutter eller gå lidt rundt i lokalet. Lad din hjerne og krop lade op inden du skal koncentrere dig igen.

 

5. Spis sundt

Du har sikkert hørt det før – mad og drikke er benzin til hjernen. Derfor er det vigtigt at sørge for at spise sundt og regelmæssigt, så hjernen har energi til dagens opgaver. Når du kører træt om eftermiddagen og energidepoterne er langt nede, kan det være enormt fristende at tune hjerne med et hurtigt energiboost fra en cola eller en halv plade Rittersport. Men problemet med det er bare, at sukkeret får dig til at føle dig klar i hovedet i 10 minutter inden du klasker sammen igen.

Derfor: Hav en snackbag med sunde lækkerier – mandler, nødder, frugt, knækbrød med honning og mørk chokolade er dine bedste venner. Det er nemt at have med, du får tilfredsstillet din sukkertrang og det er guf til hjernen.

 
6. Anerkend dig selv

Det er noget vi glemmer alt for ofte. Vi er så gode til at hakke ned på os selv, når vi er utilfredse med vores præstationer, men glemmer at give det velfortjente skulderklap, når det går godt.

Derfor: Glæd dig over de perioder, hvor koncentrationen er tiptop. Læg mærke til, hvorfor det fungerer – måske kan du gøre det igen? Samtidigt er det også vigtigt at huske på, at det er okay, hvis du én dag eller to bare ikke kan samle tankerne. Hvis du er for træt, har for mange ting at tænke på eller har andre problemer, kan det nogle gange være bedst bare at acceptere tingene, som de er. Hold en pause og se, om det går bedre, når du vender tilbage.

Jeg håber, du vil tage dig tid til at reflektere lidt over hvad du egentlig gør, når du er i øvelokalet. Tænk over, om der er nogle af de 6 ting, der er værd at tage med og prøv dem. Måske opdager du noget nyt?

Concentration and focus – but I juuuuust have to…

Concentration is a central factor for our lives and the way we gesture. It covers our ability to maintain focus on something specific – either physical (external) or our own thoughts (internal). Some people are born with a great power of concentration whereas others are more affected by the surroundings. But if you find it difficult to concentrate, it influences directly the way you learn, either physically or mentally. Of course, it is important to have a good concentration while practicing – but sometimes it is really difficult to find into the circle of focus. Today, I will list 6 great advices to sharpen your concentration.

 
1. Turn off your phone

The technology nowadays can be the biggest drag to a better concentration. Every day we get tons of inputs from all the different platforms – Facebook, Instagram, SnapChat, Twitter, mails etc. It is really difficult to maintain focus when your phone lightens up constantly, vibrates or if you are obliged to answer right away. You never really absorb in the practicing because your focus changes all the time and your thoughts are wandering from A to B. Even though your fingers are working, and you read the score in front of you, it is difficult to remember what you are doing, because your thought simply are elsewhere, and the notes are not registered in your consciousness.

So: Turn off your phone (or put it on flight mode) in that single or two hours you are practicing. The world doesn’t fall apart just because you are taking a break from the social medias. You are not missing something! In return, you will get more out of your practicing, when you are not being disturbed. In that way, you can maybe end your practice session before time and be in the present.

 
2. Checking time

We all know it. We only have that one hour in the practice room before we get kicked out, before a meeting or a lesson. We have to check the time constantly to keep up with how long time we have used on the different exercises and how much time we have left. But by looking at the clock every 5 minutes, we actually stress our subconsciousness more that we are aware of.

So: Set an alarm so it will notify you 10 minutes before you have to leave. In that way, you “just” have to concentrate on the practicing. You can even take more time on those tricky bars instead of stressing about the amount of time you are using compared to your plan. You will get through what you can, but I guarantee you that you probably will have fixed more in the music than usually. When the alarm rings, you still have 10 minutes to finish and round off your practicing and pack yourself together, instead of stressing out of the door.

 
3. Make a plan

Nothing is more annoying that going to the practice room with a feeling of “I have so much to do, what should I start with?” or “I have the whole day, maybe I’ll just…”. Make a deal with yourself beforehand, maybe you will try to practice really focused in 30 minutes before taking a 2 minutes break? Be sure of what you want to do in what amount of time.

So: If you have a lot of things you need to look at, write it down as it was a to-do-list. It gives you a better overview and you get out of remembering everything at once. Remember not to put more things on the list than how much you want to practice – and make sure to take your time off when you have checked the last thing on your list off, so you can recharge for the next day.

 

4. Take breaks

Many researches show that the brain can’t concentrate more than 20-30 minutes at a time. That’s why we need our breaks if you want a better practicing. Maybe you are one of those who thinks, “Breaks? That’s nonsense, I definitely don’t have time for that in my calendar… I can sleep when I get old”. But you are wrong. Sleep and break are incredibly important when you are learning new things. You need to give it time and rest to settle.

Actually, there is an experiment on piano playing:

Group A din the new, difficult piece through the night

Group B got a long, great sleep


Who managed to play the best the day after?

Of course, group B. The music got a chance to settle and fall into place for those people. The brain works up the new material by itself when you relax and think of something completely different.

So: Remember to take time doing absolutely nothing. Some people need many and longer breaks, while as others want less and shorter breaks. But instead of sitting with your phone, try to just stare in the air, get some fresh air, use your body by for example running, simply just breath or walk around in the room. Let your brain and body recharge before you need to focus again.

 
5. Eat well

You’ve heard it before – food and drink are the gas for the brain. It is important to eat healthy and regularly, so the brain has enough energy to handle the tasks of the day. When you get tired and the blood sugar is low in the afternoon, it can be extremely tempting to tune your brain with a quick boost of energy from a cola or a chocolate bar. But the problem is that the sugar makes you feel clear in your brain for 10 minutes before you slap yourself together again.

So: Make a nice bag of snack with healthy treats – almonds, nuts, fruits, crispbread with honey and dark chocolate are your new best friends. It is easy to carry, and you get satisfied with the natural sweetness plus, it is goodies for your brain.

 
6. Acknowledge yourself

This is something we tend to forget. We are so aware of everything we are not satisfied with yet, but we always forget to give our self the well-deserved pat on the shoulder when things are actually working.

So: Be happy about the progress and when things are just going well, and the concentration is tiptop. Be aware of why – maybe you can do it again another time? At the same time, it is important to remember that it is okay if you just can’t put your thoughts together one day or two. If you are too tired, have many things on your mind or other problems, it is sometimes best just to accept it. Take a break and see if things are better when you return.

 

I hope you take just two minutes to reflect on your own practicing – what do you actually do while you are in the practice room? Think about those 6 points and if any of them is worth considering and try out. Maybe you will discover something new?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *