Hvor meget skal jeg øve mig om dagen?

English below ☟

1 time? 2 timer? 4? 8?

Hvor meget har jeg brug for at øve mig, hvornår er det nok?

Øver jeg for meget – kan man overhovedet det?

 

Kigger man kun på timeantallet, er det vidt forskelligt, hvor meget tid der bliver brugt i øvelokalet fra person til person. Men hvis man kigger på resultatet, er der faktisk ikke den helt store forskel på, om det er 3 eller 6 timer – så længe du har øvet effektivt i de 3.

 

Rubinstein mente, at ingen skulle øve mere end 4 timer om dagen. Hvis man gjorde, eller følte behovet for det, var det højst sandsynligt fordi, man ikke gjorde det rigtigt.

Violinisten Leopold Auer er enig i påstanden, han siger selv, ”Practice with your fingers and you need all day. Practice with your mind and you will do as much in 1,5 hours”.

Men kender man forskel på de to slags øvning, når man selv står i situationen?

 

Du øver kun med fingrene, hvis du…

 

1. Baserer din øvning på tid

Tager du dig selv i at tænke, ”jeg skal spille denne passage rigtigt 10 gange” eller ”jeg skal øve på dette stykke i 30 min”? Eller spiller du på autopilot – dvs. at du laver en gennemspilning, stopper op dér, hvor du ikke er tilfreds, retter det og spiller videre? Så er du røget i fælden!

Det er ikke meget læring, du får ud af at øve på denne måde. Du kan stadig blive ved med at øve dig i flere timer, dage eller uger, men hvor du ikke rigtig føler, at du rykker dig nogen vegne. Du kommer til at spilde din tid.

 

2. Satser

Vi kender det godt – allerede inden det svære sted kommer i stykket, begynder vi at tænke ”åh nej” under gennemspilningen. Det kan godt være, at du nailer den 5 ud af 10 gange i øvelokalet. Men når det virkelig skal gælde, er du stadig hverken tryg eller sikker nok. Din selvtillid kommer først når du nailer den 10 ud af 10 gange, og du dermed ved, at det ikke er et ren tilfælde, men faktisk fordi du kan gøre det på kommando. Selvfølgelig kan du ikke gøre det helt perfekt til at begynde med, men det er dét, repetitioner er til for – du skal vide, hvorfor du nailer det, og gøre det om og om igen, indtil du indser, hvad der skal til, for at du spiller det perfekt hver evig eneste gang.

 

3. Keder dig

Måske har din lærer sagt, at du skal øve dig x antal timer, eller øve på en specifik passage x antal gange hver dag. Men det bliver kedeligt i længden, fordi du højst sandsynligt spiller på den samme måde hver gang, du gentager. Hvad vi egentlig har brug for, er mere specifikke mål, som fx ”øv på denne passage indtil det lyder legato og flydende” eller ”øv dig på melodien så klangen er som klokker”. Så har vi et mål og vi ved samtidig også, hvad vi skal arbejde hen imod.

 

Du øver effektivt, hvis du…

 

1. Holder pauser

Hvis du virkelig øver effektivt, går der ikke så længere end 1 times tid, før du har svært ved at holde samme intense fokus, fordi det er så krævende. Det er okay! Hold en lille pause på 5-10 minutter for herefter at vende tilbage til der, hvor du slap.

 

2. Timer det rigtigt

Vi har alle et yndlingstidspunkt i løbet af en dag, hvor vi helt naturligt er mere effektive. Hvad enten det er om morgenen, lige når du er stået op, om aftenen eller om eftermiddagen – det er hér, du skal øve dig, for at få mest ud af det uden at skulle anstrenge dig for meget.

 

3. Har et mål

Sæt mål for, hvad du vil nå. Skriv det evt. ned i en lille notesbog og hav den altid med dig, for at holde øje med dem. Du må altid have for øje, hvad formålet med din øvning lige nu er – artikulation? Intonation? Dynamik? Skriv det ned!

 

4. Øver på en smartere måde

Når noget ikke fungerer, har vi brug for at øve mere. Men det betyder ikke, at du skal anstrenge dig mere, når du øver – tværtimod. Nogle gange hjælper det, hvis vi stopper med at øve på den sædvanlige måde og begynder at eksperimentere med det – lige pludselig får vi knækket koden på en anden måde, men så virker det!

 

5. Er løsningsorienteret

Du finder problemet (hvordan vil jeg have det til at lyde?)

Du analyserer problemet (hvad gør jeg, for at få det til at klinge som jeg vil?)

Du finder potentielle løsningsmuligheder (hvad skal jeg gøre nu?)

Du afprøver mulighederne (hvad virker bedst?)

Du bliver ved med at øve dig (så ændringerne bliver permanente)

Du evaluerer (begynder det at klinge som jeg vil?)

 

Prøv at lægge mærke til, om du kan nikke genkendende til noget af det næste gang, du er i øvelokalet.
Hvordan øver du dig egentlig?

How much do I need to practice?

1 hour? 2 hours? 4? 8?

How much do I need to practice, when is it enough?

Do I practice too much – is that even possible?

 

If you only look at the hours spent in a practice room, it varies a lot from one person to another. But if you look at the results, there is not much difference between if you have practiced 3 or 6 hours – as long you practice efficiently in those 3.

 

Rubinstein says, that nobody should practice more than 4 hours a day. If you do or feel the need to, it might be because you aren’t doing it right.

The violinist Leopold Auer agrees with him. He says, ”Practice with your fingers and you need all day. Practice with your mind and you will do as much in 1,5 hours”.

But how do you know the difference when you are in the practice room yourself?

 

You’re only practicing with your fingers, when you…

 

1. Base your practice on time

Do you recognize yourself thinking, “I have to play this passage right 10 tines” or “I have to practice this piece for 30 minutes”? Or playing in autopilot – where you are playing thorough, stopping on the spot you are not satisfied with, correct it and then continue playing? Then you are falling into the trap.

 

2. Take a risk

We all know it – even before the difficult passage in the piece, we are already dreading. You might have nailed it 5 out of 10 times in your practice room. But when it really matters, you aren’t confident enough. You only gain confidence from nailing it 10 out of 10 times – then you know for sure that it isn’t a coincidence, but you can actually do it on demand. Of course, it isn’t possible the first couple of times, but that’s why we do repetitions. But you have to know why you nail it and do it over and over again until you finally realize, what you should do in order to get It right every single time.

 

3. Are bored

Maybe you teacher told you to practice x couple of hours, or to practice a specific passage x number of times every day. But it is really boring in the end, because I bet you are practicing in the same say every time you are repeating it. What you really need, is more specific goals – “practice this passage until it sounds legato and flowing” or “practice on the melody here so it sounds like bells”. Then we have a goal and we know how it should be in the end – and that’s what we are aiming for.

 

You are practicing efficiently, if you…

 

1. Take breaks

If you are really practicing efficiently, you will find it difficult to focus intensely for more than 1 hour, because it is so demanding. But that’s okay! Take a break in 5-10 minutes and then return to work again.

 

2. Time it right

We all have a favorite time during a day where we naturally are more efficient. Whether it is in the morning, afternoon or night – this is when, you should be practicing. In this way, you will be able to remain focused without putting too much effort into it.

 

3. Have a goal

Set a goal for what you want. Write it down in a little book and always have it with you while practicing. You always have to know, what the goal for you practice is right now. Articulation? Intonation? Dynamics? Write it down!

 

4. Practice in a smarter way

When something doesn’t work, it means that we have to practice more. But not harder! Sometimes, it helps if you stop practicing in your usual way and start experimenting instead. Suddenly out of the blue, you will find another way to solve it.

 

5. Solve the problem

You define the problem (how do I want it to sound?)

You analyze the problem (what should I do in order to make it sound as I want to?)

You find potential models to solve the problem (what do I need to do now?)

You try out the models (what is working in the best way?)

You keep practicing (so the changes become permanent)

You evaluate (does it sound as I want to?)

 

Try to notice if you can recognize some of it the next time, you are in a practice room.

How do you actually practice?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *