Gør øvning til en vane

Gør øvning til en vane

English below ☟

Hvor længe skal man gentage noget, før det bliver til en vane? Hvad skal man gøre, så vanen bliver ved med at være sjov og udfordrende – og ikke kedelig og rutine-agtigt? Eller er det måske bedst, hvis vanen sidder så inkorporeret i os, at det bliver en rutine? Og hvad er i øvrigt en vane?

I denne uge har jeg haft enormt meget fokus på at hjælpe mine elever (og mig selv, i øvrigt) med at finde den gode øverutine frem igen efter en lang og varm sommerferie. Jeg har måtte erkende, at der er to slags mennesker: dém der får tingene gjort uden så meget bøvl – hver gang de sætter sig for noget, hvad enten det er mundtligt eller skriftligt forfattet, så skal det nok lykkes! De er så nemme at arbejde med, fordi man ikke ligefrem behøver at finde den helt dybe tallerken. Hvis man bare rammer nogenlunde rigtigt med valg af repertoire, så skal de nok øve sig helt uden, at det vigtigheden bliver pointeret for dem.

Og så er der dém, som måske starter meget godt ud og følges ad med den førnævnte gruppe – men efter et stykke tid mister man motivationen og dropper det. Hvis dét sker flere gange i træk, kan man godt begynde at hive sig selv i håret og begynde at føle sig både frustreret og mister modet. Så mit spørgsmål er, hvordan hjælper man disse elever igennem ugen, så øvevanerne ikke bliver så svære at overholde?

Dét skal vi kigge nærmere på i dag.

 

 

1. Start med bittesmå skridt

Alle, og med dét mener jeg virkelig alle, vil gerne gøre hurtige fremskridt – for ikke nok med, at det styrker vores selvtillid, men det er også dét, der hele tiden bliver gjort reklame for:

”Sådan laver du lækker middag på 30 minutter”, ”Sådan taber du dig 3 kg indenfor 7 dage”, ”Lær at tale kinesisk på en uge”.

Man kan sige, at i bund og grund er der ikke noget galt med disse overskrifter: problemet med det er bare, at det kræver uanede mængder af viljestyrke – og undersøgelse har vist, at viljestyrke fungerer ligesom en muskel. Jo mere du bruger det, jo trættere bliver du, og det er den største grund til, at folk ”dropper” deres vaner.

Hvis vi vil løse dette problem, bliver vi derfor nødt til at starte med at bevæge os små skridt i den rigtige retning. I stedet for at starte med at øve os 30 minutter hver dag, så start med 10. Hvis ikke du kan overskue at øve skalaer hver dag, så gør det hver anden. Du kender dine elever bedst, så det burde ikke være noget problem at mundrette øvningen efter deres niveau og behov. Do it! Skriv det ned i deres notesbøger, så de visuelt bliver mindet om deres daglige øvevaner og kan se, hvor langt de faktisk er kommet.

 

 

2. Vær glad for dine nye vaner

Du har sikkert lagt mærke til, at en opgave eller et projekt bliver sjovere af din egen interessere for området. Derfor er det også vigtigt, at gøre den nye vane både sjov og fængslende. Husk, at det ikke kun gælder de stykker og andre øvelser, eleven for får – men det kan fx også være en konkurrence i sig selv, hvis eleven selv skal holde øje med, hvor mange dage i træk, han/hun husker den nye vane.

 

 

3. Klare mål

Hvis du er seriøs omkring dine nye vaner, så sig det højt eller skriv det ned. Det hjælper hjernen med at huske, hvad det helt præcist er, du skal gøre, hvis du er helt 100% klar over det, inden du går i gang.

Er dine elever meget små, kan i jo hjælpes ad og skrive målene ned sammen fra uge til uge. Brug fx vendingerne:

”Hvis/så” (fx Hvis jeg spiser morgenmad, vil jeg lave mine hørelæreopgaver)

”Efter/inden [gammel vane] vil jeg [nye vane]” (fx: Efter aftensmad vil jeg øve mig 10 minutter)

 

 

4. Belønninger til selv de små sejre

Generelt er vi gode til at slå os i hovedet, når vi glemmer noget, eller når noget ikke går, som det skal. Hvad vi har en tendens til at overse er at fejre vores sejre. Både de store, men i særdeleshed også de små.

Processen er nogen gange vigtigere end resultatet, for det er her, indlæringen sker i hjernen. Hver gang du belønner dig selv for en lille ting, du har gjort, aktiverer du belønningssystemet i hjernen – den vil kæde din motoriske læren sammen med et klap på skuldrene. Jo flere du får af disse, jo mere vil du gerne arbejde senere hen. Så husk at rose dine elever, og fortæl også forældrene om jeres nye vaner, så de kan få en high-five derhjemme også. Det er vigtigt med opbakning og støtte!

 

 

5. De ”rigtige” omgivelser

Hvis klaveret står i stuen, og der kun bliver øvet, når X-factor kommer på tv’et, kan det være svært at få øvet regelmæssigt og ordentligt. Derfor er det vigtigt, at elevens øveområde er så studievenligt som muligt.

Først gælder det om at fjerne alle distraktioner – eller så mange af dem, som muligt. Læg telefonen i værelset ved siden af. Sluk fjernsynet, luk døren eller vinduet, hvis der er meget larm – allerede her dannes der god grundlag for en produktiv øvning.

Om ikke andet, håber jeg, at det giver et overblik og lidt inspiration til, hvordan man hjælper eleverne i gang med at øve sig igen.

God fornøjelse!

How to make practice a good habit

For how long do you have to repeat something before it becomes a habit? What should you do in order to keep the habit funny and interesting – and not too boring and like a routine? Or, will it actually be better this way – if the habit is just something incorporated, we just have to do? And what is a routine, to be precise?

 

This week, I have been focusing a lot on helping my students (and myself, to be fair) to find the good practice-routine again after a long and hot summer break. And then I realized that I have to admit a thing: there are those, who always get their things done without complains – every time they set a goal, whatever that might be, they will reach it at some point. They are very easy to work with, because you don’t have to reinvent the wheel. If only you choose the right repertoire, they will practice – even without you telling them the necessarily. 

 

And, there are those, who starts well and keep on track, just like the group mentioned above. But after a while, they loose their motivation and end up dropping it all. If that happens quite a lot, they start to get frustrated. so the question is, how do we help these students through the week, so the practice habits become easier to keep?

 

Well, let’s dig into that today.

 

1. Start with small steps

Everyone, and with that I literally mean everyone, want to create big changes as fast as possible. It doesn’t only boost our confidence, but it is also what the media focus on all the time:

“How to make a delicious dinner in 30 minutes”, “How to lose 5 pounds in 7 days”, “Learn to speak Chinese in 7 days”.

Well, deep down there is nothing wrong with these headlines: the problem is just that it requires a lot of willpower. Research has shown that it willpower works like a muscle. The more you use it, the more you get tired – and that is the biggest problem when the kids are quitting their habit.

Now, if we want to solve this issue, we have to start making small steps in the right direction. In stead of practicing 30 minutes a day, start with 10. If you can’t make it through the scales every day, do it every second day. You know your students best, so it should be a part of your teaching to help them organize their practice habits after their need. Do it! Write it down in the notebooks – then they will be reminded of their goals visually. Plus, they can track their progress and see how far they’ve made.

 

 

2. Be happy about your new habits


You’ve probably notices that an assignment or a project becomes more fun if you care. Therefore, it is also important to make the new habit funny and attractive. Remember, that it is not only about the pieces and exercises – but it can for example also be just a competition if they have to keep track on how many days in a row, they’ve remembered their new habits.

 

 

3. Clear intentions


If you are serious about your new habits, say it out loud or write it down. It helps the brain to remember what to do exactly, if you are 100% aware before you start.

If your students are very young, you can write the goals down from week to week in the end of every lesson. You can use the phrases:

“If/then” (e.g. If I eat breakfast, I will do my ear training exercises)

“After/before [old habit], I will [new habit]” (e.g. After dinner I will practice 10 minutes)

 

 
4. Celebrate even the small wins

In general, we are great at blaming ourselves, if something is not going the way we want it to be. But what we often forget, is to celebrate our victories. Not only the big ones, but also the small.

The process is sometimes much more important than the results, because this is where learning happens in our brains. Every time you reward yourself with something small, you activate the reward circuitry in your brain. It will learn to connect the motorial part with a clap on the shoulders. The more you get of these, the more your brain will want to work. So, remember to praise your students and don’t forget to tell the parents about your new habits so they can high-five their kids at home. It is really important to feel supported!

 

 
5. The “right” environment

Is the piano is placed in the living room, and they only remember to practice when there is TV-shows going on in the background, it is hard to practice well and regularly. It is important that they don’t get distracted where they practice.

First of all, it is all about removing as many distractions as possible. Put your phone in another room, turn off the TV, close the door and the windows if there are noise. Already these 3 steps helps the students to get more focused about their practice.

 

I hope that you at least get an overview and inspiration on how to make practice a good habit for your students again.

 

Have fun!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *