Dine tanker under performance

English below ☟

 

De fleste mennesker føler en eller anden form for pres, når de performer. Her udgør stress en stor faktor og er tit noget, performere bliver udsat for – at føle angst, chok eller overraskelse, som presser én yderligere ente fysisk eller mentalt. Men udover de fysiske reaktioner, kommer vi også til at speede vores processer op under stress. Alting foregår hurtigere og hjernen kan ikke længere følge med – den bliver mindre effektiv, hvilket vil føre til hukommelsestab, frustration og koncentrationsbesvær. Herefter bliver opmærksomheden rettet indad og tankerne starter med at køre rundt i et selvkritisk tonefald. Det er som om, der ikke er noget, som er godt nok – der er kun to muligheder: perfektion eller fiasko. Når først tankestrømmen er startet, er det svært at komme ud af den onde cirkel igen.

 

Generelt kan de negative og selvkritiske tankemønstre deles i tre kategorier.

 

1. ”Doomsday thinking”

Her forestiller man det absolut allerværste, der kunne ske. Nogle gange sker det endda inden man har spillet den første tone. Man hopper hurtigt til irrationelle og måske endda skræmmende konklusioner, som højst sandsynligt ikke kommer til at ske. Men det tilføjer endnu mere stress.

 

2. ”Weird thinking”

Her er det enhver tilfældig tanke, der strejfer én. Det behøver ikke nødvendigvis at være performancerelateret – det kunne fx være bekymring om raslende nøgler, vejret eller hvad man skal have at spise til aftensmad. Det er alt sammen tanker, som egentlig ikke betyder noget for, hvordan man præsterer. I stedet fjerner det bare fokus fra, hvad man er i gang med lige nu og her.

 

3. ”Obsessing about results”

Her fokuserer man udelukkende på resultatet. Det skal gå godt. Man vil gerne opnå et vist niveau, og derfor presser man sig selv til at leve op til ens forventninger. Dog har det tit den modsatte effekt og gør faktisk tingene værre.

 

Men hvordan slipper vi afsted med disse tanker?

 

Vi kender alle følelsen af at lukke noget eller nogen ude. Hvad enten det er en lærer, som bliver ved med at gentage de samme ting for 5. gang, en forælder der bliver ved med at gentage det samme gode råd eller i sociale sammenhænge, hvor den samme person bliver ved med at snakke som et vandfald. I virkeligheden er det rimelig normalt for os. Vi gør det uden at anstrenge os eller tænke for meget over det. Det er den samme metode, vi skal finde frem til, når vi vil lukke de negative tanker ude – og det kan vi kun, hvis vi er vender vores fokus tilbage til nuet.

 

At være tilstede i nuet betyder at skærpe din opmærksomhed. Der er selvfølgelig mange måder, man kan gøre det på, men her er hvad der fungerer for mig:

 

1. Gå på scenen med et tomt hoved

Først og fremmest er det vigtigt, at du slipper alle de negative tanker, inden du går på scenen. Det bedste ville være, hvis du allerede er i dit fokus inden du starter – men det kan være svært at finde ind til zonen. Personligt kan jeg nå at tænke mange negative tanker og forestille mig adskillige scenarier, hvor det går galt. Men inden jeg går ind på scenen, forstiller jeg mig altid et toilet, som jeg skyller ud i – med alle mine tanker, så jeg slet ikke skal bekymre mig om noget, men kun fokusere på musikken.

 

2. En god start

Øv starten på dit værk rigtig mange gange. Vær sikker på, at du kan starte direkte i musikken, karaktereren og stemningen uanset hvornår på dagen det er og uafhængigt af, hvad du lige har været i færd med. Det styrker både selvtilliden at vide, at du kan, men det er også nemmere at holde fokus og hovedet koldt, hvis bare starten går godt.

 

3. Vær tilstede i musikken

Der er en kæmpe forskel på, om du bare hører dit spil eller om du rent faktisk lytter til musikken. Hvis man hører sit spil, er det som at betragte sig selv udefra. Man spiller måske på præcis den samme måde, som man har øvet på i ugevis. Men hvis man virkelig lytter efter, agerer man både med instrumentet og rummet – hvilket kræver mere opmærksomhed, og det fjerner i dén grad fokus fra diverse distraherende tanker.

 

4. Let it go

Uanset hvad der kommer til at ske, om du kommer til at misse en tone, spille en fejl eller andet, så giv slip og kom videre. Det kan være enormt svært, når man selv sidder der, fordi det føles som jordens største bommert – men publikum er ligeglade! Så længe du får formidlet din intention med musikken ud og holder fast i, hvad du vil fortælle med musikken, så er din performance en succes! Husk at ingen går fra en koncert og husker på hvor mange fejl, du lavede – men de husker på den oplevelse, du giver dem.

 

At lukke af for ens tanker er ikke noget, man bare kan gøre fra den ene gang til den anden. Det kræver, ligesom med alt andet, både tid og øvelse. Men jo mere du gør det, jo nemmere vil det være at ”trykke på knappen” og lukke dem ude. Øv det når du laver en gennemspilning i øvelokalet, når du forbereder dig mentalt og gerne flere gange dagligt – så skal du nok mestre det!

 

 

 

Your thoughts during performance

Most people feel a form of pressure while performing. Stress makes a big factor – when you feel fear, chock or surprise that make you put even more pressure on yourself whether physically or mentally. Besides the physical reactions, we also tend to speed up our processes under stress. Everything feels faster, and the brain can no longer keep up with what we are doing. It becomes less efficient and it leads to black outs, frustration and it will be more difficult to concentrate. Hereafter, the focus turns inside ourselves and here is when the negative and self-critical thoughts begins. It feels like nothing is good enough. The brain can only see two options: perfection or failure. When first the thoughts are spinning, it is very difficult to get out of the vicious circle again.

 

In general, the negative thoughts can be divided into three categories.

 

1. Doomsday thinking

Here you imagine the absolutely worst that can ever happen. Sometimes these thoughts begin even before you’ve played the first note. You jump to irrational conclusions and most of the sceneries you imagine will never going to happen. But it only adds more pressure on you.

 

2. Weird thinking

Here you think about random stuff. Often, it is not even related to the performance – it could be worries about rattling keys, what to eat for dinner or even the weather. Neither of these thoughts are necessary for your performance, but it will definitely take focus from what you are doing.

 

3. Obsessing about results

Here you only focus about the results, and it has to be successful. You want to achieve a certain level and therefore, you put even more pressure to yourself. But very often, it will only make things worse.

 

Now we know how we think – but how do we avoid these thoughts?

 

I think we all know the feeling of tuning something or someone out. Whether it is a teacher, who keeps repeating the same thing for the fifth time, a parent telling the same good and old advice again or while listening to the same person, who keeps talking like a waterfall. Actually, it is very normal for us to tune things out. We do it daily without thinking about it - we are not making any efforts. It is the same method we have to find, when we want to tune out the negative thoughts. But that we can only do, if we return our focus to the presence.

 

If we have to do that, we need to sharpen our concentration. Of course, there are many ways to do so, but here is what really works for me:

 

1. Enter the stage empty-headed

First of all, it is important that you let go of every negative thought before you enter the stage. The best will be that you are already in your zone of focus before playing the first note, but that stage can be difficult to enter. Personally, I always imagine that I’m flushing a toilet – with all my thoughts. In this way, I don’t have to worry about a thing, but I can focus truly on the music.

 

2. A good start

Practice the beginning of your piece many times. Make sure that you can start directly in the music with the right character and mood regardless what hour of the day it is and what you’ve been doing just before. It will strengthen your confidence to know that you can do it, but it will also be easier to keep your focus if you start out well.

 

 

3. Be in the music

Believe it or not, but there is a really big difference between if you are hearing or listening to your playing. If you hear your playing, it is to look at yourself from the outside. You distance yourself to the music – maybe you play in the same way as always. But if you really listen, you will act with your instrument and the hall, you are performing in. It demands more attention and it will definitely keep your thoughts away.

 

4. Let it go

No matter what happens, if you missed a note, played something wrong or anything else, then just let it go and continue like nothing happened. It can be extremely difficult when you sit there, because it feels like the biggest blunder – men the audience don’t care! Remember to keep your intention with the music all the way and hold on to what you want to tell with the music. Then your performance will be a success! Remember that no one leaves a concert counting all the mistakes, you’ve played – but they will remember the experience, you give them.

 

To tune out your thoughts aren’t easy. You can’t just do it from one day to another. It requires, like with everything else, that you practice it over time. The more you do it, the easier it will be to “press the bottom” and ignore it. Practice it while you play through in your practice room, when you prepare yourself mentally and do it a couple of times daily – then you will master it!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *