Derfor er musikteori vigtigt

English below ☟

 

Måske er du eller dine elever én af dem, som har haft en ”dårlig” oplevelse med musikteori. Eller måske tror du ganske enkelt, at det er for svært – eller ikke kommer dig ved. Hvad jeg ofte hører i min undervisning er, at der er en håndfuld elever, som har ”fordomme” omkring musikteori og tror, at det er kedeligt. Her er i hvert fald de sætninger, jeg tit hører:

  • Musikteori handler kun om at lære noder, akkorder og intervaller
  • Jeg behøver ikke at lære musikteori, jeg kan sagtens spille uden at have en forståelse for det
  • Jeg gider ikke at overanalysere musikken, jeg vil bare gerne kunne spille og udtrykke mig frit
  • Det er alt for svært, jeg forstår det ikke, for jeg er ikke klog nok
  • Jeg gider ikke bruge min tid på at lave ”lektier”, når jeg hellere vil øve

 

Men hvis det ikke er sandt, hvad er musikteori så?

Musikteori forklarer hvad vi hører – det er musikkens sprog. Det er en række guidelines og regler, som er blevet lavet, så vi bedre kan forstå de forskellige måder at udtrykke sig på via lyd og klang. Dét at lære musikteori og have en fundamental forståelse for disse redskaber, er essentielt for musikere og styrker ens musikalske forståelse og kunnen. Kort sagt: jo mere teoretisk viden og baggrundsforståelse, du tilegner dig, jo bedre og nemmere vil du kunne udtrykke specifikke ideer, tanker og følelser gennem musikken.

 

Hvorfor skal jeg så lære musikteori?

 

1. Det hjælper dig til at være kreativ

Mange mener, at man bliver nødt til at huske samt leve op til alle de strikse regler, der er omkring musikteori. Men faktisk er det omvendt. Når først du har skiftet bekendtskab med disse ”regler”, kan du frit benytte dem, når musikken tillader det – og du føler for det. Du vil føle en bedre kontrol over dit instrument, hvilket resulterer i en større følelse af frihed. Det vil også hjælpe dig til at udforske musikken mere – måske vil du endda finde frem til nye idéer, melodier, akkorder eller andet.

 

2. Det giver dig en bedre forståelse at, hvad du spiller

Ved at have et basalt kendskab til musikteori, vil det styrke din forståelse af musikken samt give dig indsigt i, hvorfor komponisten har skrevet, som han har. På den måde vil du både sikre dig en bedre memorering, men også være i stand til at forstå, hvorfor du føler, som du gør, når du spiller værket.

 

3. Det gør dig bedre i sammenspilssituationer

Ved at have et ”fællessprog” med dine samspilspartnere, vil det både være nemmere at kommunikere samt at spille med dem. Du vil lytte bedre og på en anderledes måde – fx efter toneart, akkordprogressioner, dynamik og balance m.m. På den måde vil i også komme til at klinge bedre sammen.

 

4. Det vil spare dig tid

Hvis du føler dig tryg ved noder, akkorder, becifring osv., vil du memore dine værker bedre og hurtigere. Det giver dig en anden forståelse for, hvad der sker, når du spiller, og det vil gå hurtigere med at indstudere nye værker. Du vil derfor også hurtigt og selvstændigt kunne lære nye stykker uden en lærer.

 

Så i virkeligheden er spørgsmålet, hvorfor ikke lære musikteori? Jo hurtigere og jo tidligere du kommer i gang, des bedre!

 

 

Why music theory is important to you

Maybe you or your students are one of those, who had a “bad” experience with music theory in the past. Or maybe you simply think that it is too difficult or doesn’t really have something to do with you and your learning. What I often hear in my teaching is, that many students have “prejudices” about what music theory is really about and think that it is too boring. Here are the sentences, I often hear:

  • Music theory is only about learning notes, chords and intervals
  • I don’t need to learn music theory, I can just play without the knowledge
  • I don’t want to over analyze the music, I just want to play and express myself freely
  • It is too difficult for me to understand, because I’m not a smart person
  • I don’t want to waste my time on doing “homework”, I rather practice

 

But if those myths aren’t true, what is music theory then?

Music theory explains what we hear – it is the language of music. Yes, there are some guidelines and rules in order for us to understand all the possible ways of expressing ourselves during sound. What it is important to understand is, that learning about music theory and having a basic understanding for these tools are essential to every musician. It strengthens your musical understanding and ability. In short: the more you know about music theory, the more you can accurately express your specific ideas, thoughts and emotions with music.

 

So, why do I have to learn music theory?

 

1. It helps you be more creative

Many people thinks that you have to live up to all those rules in music theory very strictly. But that is actually not true. When you are familiar with those “rules”, you can freely use them whenever the music allows it, and when you feel like it. You will feel a better control and therefore gain more freedom with your instrument. It will also help you to experiment more with your music – maybe you will even find new ideas, melodies, chords etc.

 

2. It gives you a better understand of what you are playing

By having a fundamental knowledge of music theory, it will strengthen your understanding of the music and give you an idea of what and why the composer have written. In this way, you will also secure a better memory and at the same time, you will have a better understanding of why you feel like you do while playing.

 

3. It makes you communicate better with your colleagues

By having a “common language” with your colleagues or the ones you play with, it will be easier to communicate and play together with them. You will listen differently and in another way – for example to the key, tonalities, chord progressions, dynamics, balance etc. In this way, you will also sound better and more harmonical together.

 

4. It will save your time

If you are familiar with the notes, chords etc., you will memorize your pieces better and faster. It will give you another understanding of what is going on when you are playing, and it will also be faster to learn new pieces. Therefore, you will also be able of learning new repertoire by yourself.

 

So, the question is really: why not learn music theory? The faster and the earlier you learn, the better it is!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *