At planlægge hele din sæson med disse 6 steps

At planlægge hele din sæson med disse 6 steps

English below ☟

 

Først og fremmest: Velkommen tilbage efter ferien!

Så skal vi jo til det igen. At sætte vækkeuret, lave en stor kande kaffe/te for at komme igennem dagen, de sene aftentimer samt at indfinde os i dagligdagens faste rutiner. Igen. Et nyt skoleår står for døren og vi skal lige bruge noget tid på at orientere os i det nye semester og planlægge den fremadrettede undervisning.

 

Jeg indrømmer, at jeg er stor fan af august. Jeg er den største planlægger, og der er ikke noget bedre at starte ud med fornyet energi, en masse idéer samt at tage langsigtsbrillerne på og planlægge. August er den måned, hvor jeg kan være forud. Det er her, jeg som regel lægger en slagplan for mine elever – for at gøre resten af året nemmere for mig selv. I dag får i 6 steps til, hvad jeg altid gør i min planlægning:

 

1. Kend din elev

Hvis det er en elev, du har haft før, bør det være nemt at danne sig et overordnet overblik over, hvordan eleven er som en alsidig musiker.

Hvad har eleven nemt ved? Hvad kan være mulige udfordringer?

Lav en lille ”liste” over dine elever, hvor du noterer dig, hvor eleven står lige nu.

Hvilke bøger/stykker/metoder ville passe godt til det, som eleven skal til at arbejde med? Husk at notere ned og evaluér løbende hvordan det går.

 

2. Vær bekendt med forskellige metoder

Der vil altid være bestemte skoler eller metoder, vi foretrækker mere end andre – enten fordi, de virker, eller også pga. den logiske opbygning i sværhedsgrad, eller noget helt tredje. Men ikke desto mindre, er det stadig vigtigt, at du bruger tid på at sætte dig ind i de forskellige materialer og afprøver dem selv. Kun på den måde kan du finde ud af, hvordan øvelserne virker i praksis. Hvis du er overskudsagtig, kan du endda sortere øvelserne i sværhedsgrad – ingen siger, at man skal følge én bestemt metode hele vejen igennem. Husk at notere ned, hvilke øvelser dine elever har fået, så du ikke giver de samme igen.

 

3. Snak med eleven

Selvom vi som lærere har det generelle ansvar for elevernes udvikling, mener jeg stadig, det er ekstremt vigtigt at inkludere eleven. Det kunne jo tænkes, at eleven selv brænder inde med nogle bestemte mål eller stykker, som de gerne vil lære eller blive bedre til. Derfor starter jeg enhver 1. undervisningstime efter hvert semester med en lille snak, hvor jeg spørger ind til 3 forskellige ting, eleven gerne vil lære eller opnå i løbet af semesteret.

 

Afhængig af elevens alder og niveau, kommer der altid forskellige svar – men det er vigtigt at få noteret disse ting ned. Jeg skriver altid både en liste til mig selv, men også i mine elevers lektiebøger. Efter hvert semester kigger vi så på dem igen og snakker om, hvor godt det er lykkes os at komme i mål. Hvis ikke det er gået så godt, kan man altid revidere dem igen og prøve en gang til. Men ikke desto mindre giver det både os og eleverne et pegemærke, samt følelsen af medbestemmelse, fordi de er med til at sætte dagsordenen.

 

4. Organisér alt dit materiale

Enten digitalt eller fysisk – det er i bund og grund lige meget, så længe du har alt dit materiale nogen lunde samlet i et sted. Det gør det nemmere for dig at finde rundt i.

Desuden er det ikke til at komme udenom, at teknologien fylder mere og mere – men hvorfor ikke udnytte, at børnene i dag er en haj i den digitale verden? Lav en mappe på skrivebordet med indspilninger eller links til fx YouTube, Spotify osv. i god kvalitet, så du altid kan lave en henvendelse til dine elever, ved enten at sende dem et link, eller lade dem gå på jagt selv. På den måde lytter de til det stykke, de skal i gang med at spille – og nogle gange kommer de endda til time gangen efter og har i den forbindelse fundet en anden indspilning eller stykke, de bedre kan lide. På den måde kan man diskutere med hinanden samtidig med, at eleverne lærer at lytte og danne deres egne holdninger til musik.

 

6. Forbered dig på de spørgsmål, der kan komme

Som musiklærer sker det tit, at jeg hører de samme spørgsmål fra adskillige elever (også selvom jeg selv mener, jeg har forklaret det grundigt ?). Derfor kan jeg godt lide mentalt at tage en lille note omkring de forskellige spørgsmål, eleverne kan have til en tilstillet opgave, øvelse eller stykke og hermed forberede enten andre måder at forklare det på, eller huske at vise dem det på en anden måde.

 

Jeg har haft succes med selv at skrive mine små øvelser til fx en passage, der er tekniske svær, eller hvis der er en mærkelig rytme e.l., som jeg kan tage kopier af og give eleverne med hjem. På den måde sikrer jeg også, at de kan huske, hvad og hvordan de skal øve sig, når de kommer hjem – og i sidste ende sparer jeg både tid og kræfter på, at forklare det hele en gang til. Selvfølgelig kan vi ikke forberede os på alle de spørgsmål, som kommer – og især hvis det er en meget kreativ elev ?, men ved at forberede mig på nogle af de mere almene spørgsmål på forhånd, glider hele processen en tand lettere, både for dem, men også for mig selv.

 

6. Planlæg en koncert, de skal tage til

Når eleverne skal øve sig på daglig basis, kan det i nogen perioder føre til, at det føles som en sur pligt. Nogle af dem glemmer måske endda den oprindelig grund til, hvorfor de går til et instrument – fordi de elsker selve musikken. Derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt også at planlægge noget, de kan være fælles om at opleve og dele med hinanden bagefter. Ved at de selv er tilstede og hører andre spille, hvad enten det er en elevkoncert, et band eller et symfoniorkester, skærper det ikke kun deres sanser, men det motiverer dem og husker dem på, hvor fantastisk musik er – og hvorfor de valgte at starte med at spille.

 

Jeg planlægger selv både en jule- og sommerkoncert, hvor det er ”obligatorisk” at deltage. Til disse koncerter laver jeg så små diplomer, hvor deres navne og de stykker, de spillede, står på. Så kan det godt føles lidt som en sejr – specielt for de helt små!

 

Selvom det kan virke både tidskrævende og uoverskueligt med så mange opgaver, er det altid noget, jeg bruger starten af min august måned på at forberede. Det er virkelig en kæmpe tidsbesparende faktor at lave al ”grundarbejdet” i starten, så man resten af året ”bare” skal følge en plan, man lidt efter lidt kan rette til.

 

Uanset set hvad, så skal I have rigtig god fornøjelse med det – og velkommen til den nye sæsonstart!

How to plan the whole season with these 6 steps

First of all: Welcome back after the summer vacation!

Once again, we need to get back into our routines after a long break. Setting the alarm, making a big pot of coffee or the in order to get through the day, the late evening hours and so on. A new school year is starting and for sure, we need some time to orientate us and plan the lessons ahead.

 

I must admit, I am a big fan of August. I am the biggest planner and there is nothing better than starting up again with renewed energy, a lot of ideas and to take the longer view when planning. August is the month where I can plan ahead. Usually, it is when I’ll make a plan of action for my students – in order to make the rest of the year easier for myself. Today, I will give you 6 steps, I always include in my plan:

 

1. Know your students

If you’ve had the students before, it will be easy enough to make an overview about how the student is as an all-around musician.

What are their strengths? What can be challenging?

Make a “list” over your students – where are they right now?

What kind of books/pieces/methods will suit them comparing to the areas, they are about to improve?

Remember to take some notes during the semester and evaluate on how it is going.

 

2. Be familiar with different methods

Let’s face it. There will always be some school or methods we prefer more than others – either because they just work or because of the logical progress in difficulty or something else. But it is important that you try them out yourself. Only in this wat, you can find out how well they are in practical. If you have time and energy, you can sort the exercises after level – no one says that you have to follow one school from the beginning to the end. But do yourself a favor and write down, which exercises you have given to your students, so you don’t give them the same.

 

3. Talk to the students

Even though we as teachers have the overall responsibility for our students and their progress, it is still my opinion, that we have to set the goals together with the students. Maybe they even have something, they really want to learn – either new skills or a piece they really love. That is why I always start my first lesson by a little talk with them. I ask them about 3 specific things they want to accomplish during the semester.

 

Depending on the age and level of the student, there are always different answers. But no matter what, it is important to write those down. I always make a note for myself but also write it in the notebooks. After each semester, we will look at them together and reflect about how it went. If we haven’t accomplished the tasks, we can always revise them and try again. But it gives us and the student a clearer path and they have the feeling of participation in the decision making, because we are setting the goals together.

 

4. Organize your materials

Either digital or physical – it doesn’t really matter, as long as you have almost all your materials at one place. It makes it a lot easier for you to search for specific things later. In addition to that, we can’t turn a blind eye to how much technology fills up. But why not take advantage of how great the kids are in the digital world? Make a map on your desk with recordings or links for YouTube, Spotify etc. in good quality, so you can always refer your students either by sending them a link or tell them to research themselves. In this way, you make them listen to the piece, they are about to play – and sometimes, if you are lucky, they have either found another recording or a new piece they like better. In this case, you get to discuss with them in the same time as they learn how to listen and make their own opinions about music.

 

5. Planning for upcoming questions

As music teacher, it happens often that I get to hear the same question again and again from different students (even though I think, I’ve explained it very carefully ?). Therefore, I always take mental notes about the different kind of question I get in connection to the exercise or piece, they get in order to prepare my explanation otherwise.

 

I’ve had great success with writing my own exercises for a specific passage, which is technical difficult or if a strange rhythm appears etc., so I can take copies and give the students. In this way, they can also remember what and how to practice when they get home – and in the end, it makes it easier for me. Of course, it is impossible to prepare for all the questions, especially if the students are creative ?, but by preparing some of the more common question in advance, the whole progress slides easier for them, but also for myself.

 

6. plan a concert they have to attend

When the students have to practice on daily basis, sometimes it can feel like a boring duty, that has to be done. Some of them might even forget why they started to play an instrument in the first place – because they love the music. Therefore, it is extremely important to plan something they can experience together and share with each other afterwards. Whether it is a student concert or a band or maybe even a symphony concert, it will sharpen their senses, motivate them and keep reminding them how wonderful music is – and why they wanted to play.

 

I always plan a Christmas- and a summer concert, where it is “obligatory” to participate. I also make small diplomas, where their name and the titles of the pieces appears. Then it truly feels like a victory – especially for the small kids!

 

Even though it might seem like both time-consuming and enormous, it usually is my routine for the beginning of August. In the end, it is a huge time-saving factor to plan all the “ground work” in the begging, so you just have to “follow” the plan for the rest of the year – of course while you adjust it a bit.

 

No matter what, I wish you all good luck – and welcome back to the new season!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *