Artist’s performance survey

English below ☟

Er du også nervøs eller stresset inden en vigtig performance? Føler du heller ikke, at du kan finde roen og overskuddet lige inden, du skal på scenen? Vandrer dine tanker også, når du performer på scenen – du kommer måske til at tænke på alt muligt, som slet ikke har relevans?

Måske er det ikke noget, vi tænker så meget over, men en undersøgelse fra 2017 viser, at omkring 40% af voksne mennesker faktisk lider af sceneskræk. Både musikere, atleter, skuespiller og foredragsholdere har en tendens til at få ro på nerverne inden, de skal ”performe”, og det får konsekvenser for den egentlige præstation. Sceneskræk kan forhindre dig i at nyde dét, du i virkeligheden godt kan lide – i sidste ende kan det have en vigtig betydning i din karriere. Værst af alt, kan det også have en negativ effekt på dit selvværd og selvtillid. Men selvom det lyder slemt, er der efterhånden mange måder i dag, hvorpå du kan kontrollere dine følelser op til performance og reducere graden af din sceneskræk.

I forbindelse med mit kandidatprojekt, Performance succes, er jeg faldet over ”Artist’s performance survey” af Don Greene fra hans bog, ”Performance sucess”. Det er desværre ikke lykkedes mig at finde selve testen på nettet, men hvis i har interesse, kan i skaffe bogen her eller finde den på jeres lokale bibliotek. I hans test skal man først bruge ca. 15-20 minutter på at besvare en række spørgsmål. Efter hvert udsagn han kommer med, skal man give dem point fra 1-5 afhængig af hvor sandt, man synes, det er for én selv. Herefter regner man pointene sammen til sidst, baseret på hans system, og man finder hurtigt frem til, hvilke ”skills” man henholdsvis er stærke og svage i. De 7 skills er følgende:

 

1. Målrettethed

Det vil sige, vores stræben efter det mål, vi har sat os for. Underkategorierne her er:

 • Den iboende motivation: hvor stærkt er dit inner drive?
 • Forpligtelse: hvor meget prioriterer du dine performance?
 • Vilje til at opnå succes: hvor villig er du, hvor meget vil du ofre?
 
2. Selvsikkerhed

Vores egne evner under pres.

 • Optimal aktivering: på hvilket energiniveau performer du bedst?
 • Evnen til at aktivere/inaktivere: hvor god er du til at komme op eller falde i dit energiniveau, afhængig af hvor du skal befinde dig ift. din optimale aktivering?
 • Centrering: at kunne fokusere din energi til noget bestemt.
 
3. Mentalt syn

Hvordan du tænker op til performance.

 • Selvtillid: hvor meget stoler du på dit talent og egne evner?
 • Snak: er der overvægt af positive eller negative ting, når du taler til dig selv?
 • Forventning: hvad forventer du, der kommer til at ske?
 
4. Følelsesmæssig tilgang

Hvordan du rent faktisk har det op til performance.

 • Evnen til at satse: hvor meget tør du risikere, når der er noget vigtigt på spil?
 • At risikere nederlag: hvordan ser du det i øjnene?
 • At risikere succes: har du tænkt over ”bagsiderne”?
 
5. Opmærksomhed

Det er egentlig en kategori, som de fleste musikere er stærke i, fordi vi multitasker under performance, hvad enten vi tænker over det eller ej. Vi skal både spille, lytte og huske på samme tid.

 • Objekt: hvad fokuserer du typisk på under din performance?
 • Distraktioner: hvordan reagerer du på uforberedte situationer?
 • Mental stilhed: hvor meget snakker/kommenterer du på dig selv under performance?
 
6. Koncentration

Din evne til at fokusere.

 • Intensitet: fuld koncentration uden forstyrrelser fra andre/andet
 • Tilstedeværelse: at være i nuet
 • Længde: hvor lang tid kan du holde dit rene fokus?
 
7. Ukuelighed

Er du en fighter eller giver du op? Hvor meget kæmper du for det, du vil nå?

 • Pres: kan du bare kaste dig ud i det selv i pressede situationer?
 • Evnen til at kæmpe: hvordan reagerer du, når du møder på forhindringer?
 • Recover: hvor lang tid går der, før du kommer op på hesten igen, når du har haft en dårlig oplevelse?

 

Når du tager testen, skal du være så ”objektiv” som muligt. Brug et par sekunder på virkelig at tænke over det, inden du besvarer spørgsmålene. Testen går ikke ud på, at man skal score højt i alle discipliner – men at du skal finde frem til kernen i dit problem.

 

For mit vedkomne, er det mine tanker, som er min største forhindring. Jeg har en tendens til at kommentere på, hvad jeg laver under min performance, og det fjerner mit fokus fra musikken. Det gælder især når jeg ”svarer igen”, for så er der lige pludselig 2 stemmer, jeg skal holde styr på udover musikken. Derudover kommer jeg tit til at undertrykke mine evner, når det så går super godt. Jeg kommer til at tænke tanker som, ”det var da fint nok, det kunne enhver anden da også have gjort” eller ”nå ja, jeg kunne jo alligevel ikke have gjort mere” – selvom det ikke er sandt. Hvis jeg begyndte at have en lidt mere anerkendende tilgang til de resultater, jeg får, kan det være, at det giver mig endnu mere motivation til at yde bare en lille smule ekstra næste gang. På den måde er det nemmere for mig at komme ud af min komfortzone og presse mig selv den lille smule, der skal til, før jeg får en virkelig optimal performance.

 

Hvad er din største forhindring?

Artist's performance survey

Are you also feeling stressed or nervous before an important performance? Do you feel that you can’t find the peace and energy before going on stage? Your thoughts are wandering while performing – maybe you are thinking about everything else than what really matters?

 

While you may assume performance anxiety is relatively rare, it’s actually one of the most commonly reported symptoms among all social fears. According to a survey from 2017, about 40% of all adults suffer from some degree of stage fright. Musicians, athletes, actors and public speakers often get performance anxiety – and that have consequences for your presentation. Performance anxiety can prevent you from doing what you enjoy and can affect your career. Worst of all, it can negatively affect your self-esteem and self-confidence. Although it may be impossible to totally overcome performance anxiety, there are things you can do to control your emotions and reduce anxiety.

 

In connection with my master’s project, Performance Success, I took the “Artist’s performance survey” by Don Greene from his book, “Performance Success”. Unfortunately, I couldn’t find the test on the internet, but if you are interested, you can get the book here or at your local library. First, you will have to put aside 15-20 minutes answering a list of questions. After each statement, you have to give them points from 1-5 depending on how much you agree with them. Then you have to calculate your scores based on his system. In the end, you will find out which skills you are respectively strong and weak in. The seven skills are as following:

 

1. Determination

How much we are striving towards a goal. The categories are:

 • Intrinsic motivation: how strong is your inner drive?
 • Commitment: how much do you prioritize your performance?
 • Will to succeed: how much are you willing to “sacrifice”?
 
2. Poise

Our abilities under pressure.

 • Optimal activation: where is your energy level when you perform the best?
 • Ability to activate/deactivate: how good are you to get yourself up/down depending on your energy level while performing best?
 • Learn to center: the ability to direct your focus to something specific.
 
3. Mental outlook

The way you think before a performance.

 • Self-confidence: how much do you trust your own talent and ability?
 • Self-talk: is there a majority of positive or negative thoughts?
 • Expectancy: what do you expect will happen?
 
4. Emotional approach

How you actually feel before a performance.

 • The ability to risk: how much do you risk when something important is at stake?
 • Risking defeat: how do you handle it?
 • Risking success: have you ever though about the consequences that comes with it?
 
5. Attention

This is actually a category the majority of musicians are very strong in. We are always multitasking while performing – we have to remember, play and listen all at once.

 • Object of focus: what do you focus on while performing?
 • Focusing past distractions: how do you react when something unexpected happens?
 • Mental quiet: how much do you talk/comment while performing?
 
6. Concentration

Your ability to focus.

 • Intensity of focus: pure concentration without any distractions
 • Presence of focus: to be in the present
 • Duration of focus: how long can you hold your pure concentration?
 
7: Resilience

Are you a fighter or do you tend to give up? How much to you fight for your goal?

 • Ease under pressure: can you just “let go” under pressure?
 • The ability to fight: how do you react when you meet obstacles?
 • The ability to recover: how long does it take for you to get back in track after a bad experience?

 

When you take the test, try to be as objective as possible. Take your time before answering the questions. The purpose of the test is not to have a high score in every discipline – but it will help you finding our main problem.

 

For me, my biggest problem is my thoughts. I tend to comment on everything I do while performing, and that takes my main focus from the music. Especially, it is frustrating when I “answer again” – then there are suddenly 2 voices, I must keep quiet. In addition to that, I often suppress my abilities when something is really working. I often think like, “that was fine – but anybody else could have done the same” or “well, I couldn’t have done anything more” – but it is not always true. If I start to have a more acknowledging approach, it will give me more motivation to just give that little extra the next time. Then it will be easier for me to get out of my comfort zone and press myself just enough to achieve a really optimal performance.

 

What is your biggest obstacle?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *